Redgebede in Jona 2

Die boek Jona is nie ʼn allegorie of fantasie nie. Dit is ʼn ware verhaal van ʼn ware profeet (2 Kon 14:23-25) wat werklik met ʼn skip na Tarsis gevlug het, wat deur ʼn groot vis ingesluk is en wat drie dae en drie nagte later uitgespoeg is (Jona 1:3, 17; 2:10). Die heidense seelui was werklike mense wat tot redding gekom het (1:14). Die mense van Ninevé het hulle werklik bekeer en tot redding gekom (3:10; 4:11). Jesus bevestig dat Jona ʼn ware verhaal is en gebruik die dood en opstanding van Jona as ʼn teken dat die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde sou wees (vgl. Mat 12:39-40). Al die verskillende ‘redgebede’ in Jona getuig dat die verlossing (heil) werklik aan die HERE behoort (vgl. Jona 2:9; sien ook 1:14; 3:10; 4:11).

Jona se eerste gebed: Terwyl hy sterf

Daar is meer as een redgebed in Jona 2. Aan die einde van hoofstuk 1 beskik die HERE ʼn groot vis om Jona in te sluk — en reeds hier getuig die Skrif dat Jona drie dae en drie nagte in die ingewande van die vis was (1:17). In hoofstuk 2 van hierdie boek sien ons drie gebede wat Jona bid. Die eerste gebed het gekom toe Jona besig was om te verdrink, toe waters hom omring het, die vloed rondom hom was en seegras om sy kop gedraai het (v. 5). Jona sink in die water (v. 6a) en sy siel versmag in hom — toe dink Jona aan die HERE (v. 7a) en sy gebed het die HERE in Sy heilige tempel bereik (v. 7b).

Jona se tweede gebed: Vanuit die doderyk

Jona se tweede (red)gebed bid hy vanuit die binneste van die doderyk (2:2). Jona het reeds gesterf, die vis het waarskynlik reeds sy dooie liggaam ingesluk, maar Jona se nie-stoflike binneste is in die doderyk (of kuil), dit is Sheol (die Hebreeuse woord) of te wel Hades (Grieks).

Op daardie stadium in die geskiedenis was daar vier kompartemente in die doderyk gewees, twee vir mense (gelowiges en ongelowiges) en twee vir gevalle engele (een was ʼn tydelike gevangenis (die put of afgrond) en die ander een ʼn permanente gevangenis (Tartarus)). Jona se nie-stoflike deel was in die kompartement vir Ou-Testamentiese gelowiges gewees, ook bekend as die ‘boesem van Abraham’ (vgl. Luk 16:22-23) of die ‘paradys’.

Met Jesus se hemelvaart het Hy alle afgestorwe gelowiges van die Ou-Testamentiese tye saam met Hom na die hemel geneem en so is die paradys na die hemel verskuif (Ef 4:8-10). Gelowiges wat ná Jesus se hemelvaart sterf, se nie-stoflike deel gaan na die hemel toe waar Christus Jesus nou is.

In sy tweede gebed belowe Jona iets aan die HERE (2:9) — en uit die res van die boek kan afleidings gemaak word oor wat hierdie belofte sou kon wees (sien byv. 3:1-3). Jona se tweede gebed vind dus plaas in die binneste van die doderyk wanneer Jona om hulp roep — en die HERE het hom verhoor (v. 2).

Jona se derde gebed: In die groot vis

Jona se derde gebed vind chronologies laaste plaas, maar word eerste na verwys in hoofstuk 2. Jona se nie-stoflike deel is met sy liggaam verenig — dit is ʼn opstanding uit die dode — en hy bid ‘vanuit die ingewande van die vis’ (2:1). Jona kyk terug na die gebeure van die vorige dae (vv. 2-6), maar bowenal getuig hy dat die HERE sy lewe uit die kuil opgetrek het (v. 6b) en hy loof die HERE (v. 9). Die wonderwerk is nie dat Jona lewend in die ingewande van die vis gehou is nie, maar die ware wonderwerk is dat Jona as ʼn dooie uit die binneste van Sheol opgestaan het (Fruchtenbaum 2005:11). Die derde redgebed in Jona 2 kyk dus terug na wat die vorige drie dae en drie nagte plaasgevind het — en toe het die HERE die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spoeg (v. 10).

Slot en toepassing

Verlossing in alle fasette (aanvanklike regverdigmaking, aanhoudende heiligmaking en uiteindelike verheerliking) is nie ʼn allegorie of blote fantasie nie. God het werklik sy Seun na die aarde toe gestuur, Jesus Christus het werklik op die kruis gesterf en werklik drie dae en drie nagte later uit die dood opgestaan (Mat 27:50-51; 28:6; Joh 3:16; vgl. 1 Kor 15:1-4).

Is ʼn redgebed al wat ek moet hê? Jona leer die verlossing behoort aan die HERE en dit is hierdie selfde God wat die ewige lewe in Christus Jesus as ʼn genadegawe vir almal aanbied (Jona 2:9; Rom 6:23).

Oorgewig aan sonde en laat in die middernagtelike ure sien die tronkbewaardeer die seine en vra hy wat hy moet doen om gered te word — en die redgebed is: ‘Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word’ (Hand 16:31). Met hierdie klein gebed kry hy ʼn instapkaart na God se koningshuis, gevind aan die voete van die Seun se kruis (Hofmeyr 2018).

Is ʼn redgebed al wat ek moet hê? God het werklik die mense van Ninevé gered en die koningin van die Suide het werklik die koördinate van God se genadige verlossingsplan ontvang (vgl. Mat 12:40-41).

Verlossing in alle fasette (regverdigmaking, heiligmaking en verheerliking) behoort aan die HERE (vgl. Jona 2:9). Het u al God se geskenk van die ewige lewe in Jesus Christ alleen deur geloof alleen aanvaar (Joh 3:16; Rom 6:23; 1 Kor 15:1-4)?

————————

Bronne gebruik:

Fruchtenbaum, A.G., 2005, The Book of Jonah, Ariel Ministries, San Antonio.

Hofmeyr, S., 2018. Lirieke van ‘Redgebed’, deel van die album Skree.

Jona 1:17-2:10, Ou Afrikaanse Vertaling:
17En die HERE het ʼn groot vis beskik om Jona in te sluk; en Jona was drie dae en drie nagte in die ingewande van die vis. 21EN Jona het tot die HERE sy God gebid uit die ingewande van die vis 2en gesê: Uit my benoudheid het ek die HERE aangeroep, en Hy het my verhoor; uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp — U het my stem gehoor. 3U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat ʼn stroom my omring het; al u bare en u golwe het oor my heengegaan. 4Toe het ek gesê: Ek is weggestoot, weg van u oë; tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. 5Waters het my omring tot aan die siel toe, die vloed was rondom my; seegras was om my hoof gedraai. 6Ek het afgedaal tot by die grondslae van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit; maar U het my lewe uit die kuil opgetrek, HERE my God! 7Toe my siel in my versmag het, het ek aan die HERE gedink; en my gebed het tot by U gekom in u heilige tempel.8Die wat nietige afgode vereer, verlaat die Een wat vir hulle goedertieren is. 9Ek daarenteen sal aan U offer met ʼn stem van lof; wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die HERE. 10Daarop het die HERE die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spuug.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']