Die regering in die Messiaanse koninkryk

Gedurende Desember fokus baie mense op die eerste gedeelte van Jesaja 9:5a: ‘Want ʼn Kind is vir ons gebore, ʼn Seun is aan ons gegee’ — maar hierdie vers sê verder dat die ‘heerskappy is op sy skouer’. Lukas 1:32-33 sê iets soortgelyks: ‘Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee, en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie’. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie (Hebreërs 2:8b). As hierdie regering op die skouer van die Koning van die konings en die HERE van die here sal wees (1 Timoteus 6:15; Openbaring 17:14; 19:16), hoe sal die regering van die Messiaanse koninkryk daarna uitsien? As alles aan Hom onderwerp sal word, is die vorm van die Messiaanse koninkryk dié van ʼn demokrasie, ʼn republiek of dalk ʼn monargie? Sal daar verskillende takke van die regering wees, sal Israel oor ander nasies heers en, indien wel, wat beteken dit regtig? Ons kyk vooruit na Christus wat nie meer ʼn baba is nie, maar aan wie alle gesag in die hemele en op die aarde gegee is, Hy wat gaan terugkom om vanaf Jerusalem oor Israel en al die nasies te regeer.

Monargie

Soos uit bogenoemde tekste blyk, die vorm van die Messiaanse koninkryk sal ʼn monargie wees. Dit gaan nie soos in ʼn demokrasie in die land van Laodicea deur die opinie van die meerderheid mense beheer word nie — mense wat almal ʼn gevalle natuur het. Dit gaan ook nie ʼn republiek wees nie waar verskeie takke van die regering —juridiese, wetgewende of uitvoerende gesag — apart gehou word in eerlike erkenning van die feit dat die gevalle mensdom steeds hul gevalle natuur het. In plaas daarvan gaan die vorm van die Messiaanse koninkryk monargies wees, omdat alle funksies van die regering (en van aanbidding) in die volmaakte God-mens, die Here Jesus Christus, gesentreer sal wees: ‘Want die HERE is ons Regter, die HERE is ons Aanvoerder [law-giver]; die HERE is ons Koning: Hy sal ons red (Jesaja 33:22, my onderstreping). Die Messias sal nie net tussen die nasies as Regter oordeel en regspreek nie [juridiese gesag], maar uit Sion sal die wet uitgaan [wetgewende gesag] en Hy sal as Koning [uitvoerende gesag] op die troon van Dawid oor sy koninkryk regeer tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde (Jesaja 2:3-4; 9:6). Dit beteken nie dat die Koning alles self gaan doen nie (en tog, Hy kan, want Hy is almagtig), maar eerder dat Hy die wyse en goeie regerende hoof en finale gesag van alle regering sal wees — en nie net vrede en geregtigheid sal verseker nie, maar so ook heiligheid, moraliteit, skoonheid, geregtigheid, genade, teerheid en waarheid. Slegs diegene wat die evangelie van Christus geglo het, wat weergebore is, gebore uit water en Gees, kan in hierdie koninkryk ingaan (Johannes 3:3, 5).

Organisasie van die Messiaanse regering

In die Messiaanse koninkryk sal die Messias die Koning wees wat in geregtigheid oor die hele aarde sal heers (Jesaja 32:1; Sagaria 14:9). Maar onder die Koning sal sommige van die heiliges ook heers, ʼn feit wat nie net in die Ou Testament genoem word nie (Daniël 7:13, 18, 27), maar ook in die Nuwe (Matteus 25:14-46; Openbaring 2:26-27; 3:21).

In Israel sal daar vorste/prinse wees (vgl. Jesaja 32:1). Die eerste vors sal die opgestane, verheerlikte Dawid wees, wat ʼn herder in Israel sal wees en wat ook sal regeer, maar altyd onder die Hoofherder en Koning, die Here Jesus Christus (Jeremia 30:9; Esegiël 34:23-24; 37:24-25). Volgens Haggai 2:20-23 sal nog ʼn prins in Israel die opgestane Serubbábel wees. Benewens Dawid en Serubbábel, sal daar ook ander vorste (of prinse) in Israel wees (Jesaja 32:1; Esegiël 45:8). Dit behels uitvoerende gesag.

In Israel sal die twaalf apostels nie net by die Koning se tafel eet en drink nie, maar hulle sal ook oor die twaalf stamme van Israel oordeel, soos wat Jesus gesê het: “Voorwaar, Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel’ (Matteus 19:28). Juridiese gesag is vir die twaalf apostels belowe.

Daar sal ook laer owerhede in die Messiaanse koninkryk wees, soos byvoorbeeld regters en raadsmanne in Israel (Jesaja 1:26; Sagaria 3:7) of diegene wat gesag oor tien of vyf stede sal hê (Mattheus 25:14-30; Lukas 19:12-28).

As die uitverkore volk sal Israel oor ander nasies regeer (Deuteronomium 15:6; 28:1; Jesaja 14:1-2; 49:22-23; 61:6-7). Maar hierdie regering sal onder die Here Jesus Christus wees en sal lei tot ʼn seën vir die nasies (vgl. Matteus 20:27).

As bogenoemde ʼn algemene uiteensetting van die regering in Israel sal wees tydens die millennium, hoe sal dit in die ander nasies op aarde wees?

Sommige gelowiges wat in die Kerk-era of tydens die Verdrukkingsperiodes geleef het, sal gesag oor die nasies ontvang (Openbaring 2:26-27; 20:4b). Binne hierdie nasies sal daar egter ook konings wees (Psalm 72:10-11). Saam met ander nie-Joodse gelowiges sal hierdie konings ook na Jerusalem moet reis om die Koning, die HERE van die leërskare, tydens die huttefees te aanbid (Sagaria 14:16-19).

Onderdane in die Messiaanse koninkryk

Gelowiges wat die Verdrukkingstyd (fisies) oorleef, sal die Messiaanse koninkryk met hulle sterflike liggame binnegaan, in staat wees om voort te plant en om die aarde gedurende die millennium te herbevolk. Sommige van hierdie kinders sal nie gelowiges word nie; hierdie ongelowiges sal op die ouderdom van 100 sterf (Jesaja 65:20). Gedurende die millennium sal Christus en diegene wat ook gesag ontvang het, met ʼn ysterstaf regeer.

Alle gelowiges wat voor Christus se wederkoms op die aarde gesterf het, of wat nog lewendig was tydens die wegraping, sal saam met Christus terugkeer. Hulle sal hulle verheerlikte liggame ontvang het. Hierdie verheerlikte gelowiges sal natuurlik ook die Koning se onderdane wees.

Slot

Gelowiges het baie om na uit te sien! In teenstelling met vals Platoniese en selfs gnostiese sienings oor die hemel en die aarde, wanneer ons ons verheerlikte liggame ontvang het, gaan ons nie doelloos op ʼn paar vlesige wolkies ronddryf en niks doen nie. Ons gaan onder die Koning van die konings en die HERE van die here leef en ons gaan aktief in die Messiaanse koninkryk betrokke wees — hier op ʼn veranderde aarde. Die lyding van die teenwoordige tyd weeg nie op teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie (vgl. Romeine 8:18). Soos geskrywe is: ‘Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ʼn mens nie opgekom het nie, [het] God berei vir die wat Hom liefhet’ (1 Korintiërs 2:9).

————————-

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']