Satanologie (Deel 2)

Wat het met Satan se val gebeur? Wat is die verskillende wonings van Satan (verlede, hede en toekoms)? Watter bestemmings gee die Bybel vir Satan en hoe is Satan se aard? Ons gee ʼn gedeeltelike opsomming van ʼn artikel deur dr. Arnold Fruchtenbaum (van Ariel Bedieninge) met die titel, Satanologie: Die leer van Satan.

Die eerste sondaar

Satan was die eerste sondaar (1 Johannes 3:8) wat geval het as gevolg van ongeregtigheid, geweld en hoogmoed wat in hom gevind is (Eségiël 28:15; 1 Timótheüs 3:6). Verduidelikend van Satan se val, verklaar Eségiël 28:16, “Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig”. Die Hebreeuse uitdrukking ‘weens die grootheid van jou koophandel’ beteken dat Satan van engel tot engel gegaan het en God gelaster het om hul bondgenootskap te probeer verseker (Fruchtenbaum 2005:7). Satan het dus ʼn opstand in die hemel gelei en een derde van al die hemelwesens het saam met hom geval (vgl. Openbaring 12:10).

Toe Satan geval het, is hy verdryf van die berg van God af, vernietig tussen die vurige gesteentes uit (Eségiël 28:16). Satan, as die aartsgérub, was nou nie meer toegelaat om as ʼn beskutting God se troon te bewaak of om langer aanbidding in die hemel te lei nie (Eségiël 28:14, 16). Satan is uit die hemel neergewerp. Tans is Satan se woning die atmosferiese hemele, waar hy “in die lug” (Efésiërs 6:12) die “owerste van die mag van die lug” is (Efésiërs 2:2).

Die owerste oor hierdie wêreld

Toe Adam aan God ongehoorsaam was, het Satan Adam se gesag oor die aarde wederregtelik oorgeneem. Hoewel Christus reeds vir Satan by die kruis oorwin het, bly Satan, tot met Christus se wederkoms na die aarde, die “owerste van hierdie wêreld” (Johannes 12:31) en die “god van hierdie wêreld” (2 Korinthiërs 4:4) oor “die kinders van die ongehoorsaamheid” (Efésiërs 2:2). Satan se huidige woning is die atmosferiese hemele, maar omdat hy Adam se gesag wederregtelik oorgeneem het, het Satan toegang tot die hemel sowel as tot die aarde. Wanneer Satan in die hemel ingaan, doen hy dit om die broeders aan te kla (Sagaría 3:1; Openbaring 12:10). Wanneer Satan na die aarde toe kom, tree hy of op as ʼn brullende leeu vir die doel van vernietiging (1 Petrus 5:8-9) of as ʼn engel van die lig vir die doel van misleiding (2 Korinthiërs 11:1-3).

Neergewerp uit die atmosferiese hemele

Tydens die middel van die sewe-jaar Verdrukkingstydperk egter, sal God vir Mígael en sy engele die oorwinning gee in ʼn geveg met Satan en sy gevalle engele (Openbaring 12:7-17). Op daardie stadium sal Satan en sy krygsbende permanent uit die atmosferiese hemele op die aarde neergewerp word. Vir die volgende drie en ʼn half jaar sal Satan en sy gevalle engele op die aarde wees (nog ʼn rede waarom hierdie laaste drie en ʼn half jaar die Groot Verdrukking genoem word).

Gebind vir ‘n duisend jaar

Aan die einde van die sewe-jaar Verdrukkingstydperk sal Satan gebind en vir 1 000 jaar lank in die afgrond gegooi word (Openbaring 20:1-3). Aan die einde van die millennium sal Satan vrygelaat word, ʼn laaste opstand teen God se koninkryk lei, en dan in die poel van vuur gegooi word, waar hy vir ewig sal bly (Openbaring 20:7-10).

Satan se arrogansie

Soos voorheen aangetoon, God het vir Satan heilig, wys en baie mooi geskape. As gevolg van Satan se val is sy aard egter verdorwe (korrup). Satan het vyf ‘Ek wil’ gesê of dit geïmpliseer in Jesaja 14:13-14 (die ‘ek wil’-stellinge is duideliker in Engelse vertalings):

1. “Ek wil opklim in die hemel.” Aangesien hy die aartsgérub was, is die enigste hoër posisie wat Satan sou kon hê, die een op God se troon, maar daardie eer en reg behoort aan Christus (Efésiërs 1:20-21).

2. Satan het ook verklaar, “[Ek wil] my troon verhef bo die sterre van God.” Satan wou vir Mígael as die aartsengel onttroon.

3. “[Ek wil] sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.” Op ander plekke word hierdie woorde gebruik om die Messiaanse koninkryk te beskryf (vgl. Psalm 48:2; Jesaja 2:2; 4:5–6), en dus wou Satan die Messiaanse heerser van Israel word.

4. ʼn Vierde ‘Ek wil’ uitspraak is, “[Ek wil] klim bo die hoogtes van die wolke.” Satan wou God se unieke “heerlikheid” vir homself toe-eien.

5. “[Ek wil my] gelykstel met die Allerhoogste.” Wanneer daar na God verwys word as die Allerhoogste, onderstreep dit God as die Eienaar van die hemele en die aarde. Satan wou dus soos God wees in gesag, mag en beheer oor die hemele en die aarde.

Vader van die leuen

Sedert sy val word Satan gekarakteriseer deur ambisieuse hoogmoed (Eségiël 28:17; 1 Timótheüs 3:6), deur onwaarhede omdat hy die vader van die leuen is (Johannes 8:44), deur bedrieglikheid en lis omdat sy aard verdorwe is (2 Korinthiërs 2:10-11; 11:3-4; Efésiërs 6:11), en deur ongeregtigheid (2 Korinthiërs 11:3; 2 Thessalonicense 2:9-10). Satan is steeds magtig en kan wonderwerke doen (2 Thessalonicense 2:9; vgl. Matthéüs 7:22-23), maar hy is nogtans ʼn beperkte wese. God plaas perke op wat Satan kan doen (Job 1-2). Satan kan weerstaan word (Efésiërs 6:10-18; Jakobus 4:7; 1 Petrus 5:8-9).

Name vir Satan

Sonder om al die gegewens te bespreek, die Bybel gee verskillende name vir Satan, soos duiwel (Openbaring 12:9), Satan (Sagaría 3:1), Bélial (2 Korinthiërs 6:15) en Beëlsebul (Matthéüs 12:24, 27). Satan het ook verskeie titels, soos die owerste van hierdie wêreld (Johannes 12:31; 14:30; 16:11), die god van hierdie wêreld (2 Korinthiërs 4:4), die Bose (Matthéüs 12:24), die owerste van die duiwels (Matthéüs 12:24), en nog ander. Die Bybel gee ook verskillende beskrywings van Satan, soos ʼn engel van die lig, die versoeker (Matthéüs 4:3; 1 Thessalonicense 3:5), die verleier (Openbaring 12:9), die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk (Efésiërs 2:2), en nog ander. Dierlike voorstellings van Satan sluit in die slang (Génesis 3:1-4, 13-15; Openbaring 12:9), die draak (Openbaring 12:3-17) en ʼn brullende leeu (1 Petrus 5:8).

—————

In deel 3, die laaste afdeling van hierdie reeks, sal ons fokus op Satan se koninkryk van die duisternis.

Volg ons op sosiale media: