Satanologie (Deel 3)

Wat leer die Bybel omtrent die koninkryk van die duisternis? Hoe beheer Satan hierdie koninkryk? Wat is die gelowige se verweer teen Satan en sy koninkryk? As deel van die Kom Kyk dissipelskapkurus maak ons gebruik van ʼn artikel deur dr. Arnold Fruchtenbaum (van Ariel Bedieninge) wat deur FaithEquip in Afrikaans vertaal is: Satanologie: Die leer van Satan.

Die wêreldstelsel onder Satan se beheer

Satan werk in die kosmos. Om te verstaan wat kosmos is, moet drie Griekse woorde onderskei word. Al drie hierdie Griekse woorde word in die Bybel vertaal as ‘wêreld’. Die eerste is die woord kosmos (in sowel Engels as Afrikaans vertaal as ‘wêreld’), met die betekenis van wêreldstelsel/wêreldorde. Dit kom 187 keer voor in die Nuwe Testament. Nog ʼn Griekse woord, aion (ook vertaal as ‘wêreld’), word 41 keer in die Nuwe Testament gebruik en verwys na ‘ʼn tyd’ in die sin van ʼn tydperk. Die derde Griekse woord, oukoumenei (ook vertaal as ‘wêreld’), word 14 keer in die Nuwe Testament gebruik en beteken ‘die wêreld waarin daar gewoon word’.

Die woord wat Satan se verhouding ten opsigte van sy koninkryk benadruk is kosmos, met die betekenis van ʼn wêreldstelsel onder Satan se beheer. Die apostel Johannes het spesifiek na Satan se koninkryk verwys met gebruik van die woord ‘kosmos’, of ‘wêreld’. Hoe moet Satan se kosmos of wêreldstelsel gedefinieer word? Volgens Fruchtenbaum (2005:23), is Satan se koninkryk of wêreldstelsel ʼn ‘reuse orde of sisteem wat deur Satan bevorder word en wat in ooreenstemming is met sy ideale, doelwitte en metodes, en wat die owerheid, konflik, strydmagte, jaloesie, onderwys, kultuur, godsdienste van moraliteit, en trots insluit.’ Kortliks gestel, is dit ʼn geordende stelsel waarvan Satan die hoof is, en waarvan God uitgesluit is.

Dit is die wêreldstelsel wat nou bestaan (2 Petrus 3:5-7), dit is hierdie “teenwoordige bose wêreld” (Galásiërs 1:4). Satan is die owerste van hierdie wêreld (Johannes 12:31; 14:30; 16:11), die god van hierdie wêreld (2 Korinthiërs 4:4) wat gesag het oor die koninkryke van hierdie wêreld (Lukas 4:5-7). Die wêreldstelsel lê, by wyse van spreke, “in die skoot” van die bose een.

Hierdie kosmos wêreldstelsel (of wêreldorde) onder Satan is algeheel boos. Sonde het in die wêreld ingekom (Romeine 5:12). Hierdie wêreld ken nie vir God nie (1 Korinthiërs 1:21) en hierdie wêreldstelsel ken nie vir Christus nie (1 Korinthiërs 2:8). Hierdie Sataniese koninkryk is vyandig teenoor God (Jakobus 4:4), dit is verdorwe (korrup) deur begeerlikheid (2 Petrus 1:4) en dit is vuil (2 Petrus 2:10). Hierdie wêreldstelsel of koninkryk van die duisternis het die gees van die Antichris (1 Johannes 4:3).

Die versoekings

Die gebiede van versoeking in hierdie kosmos onder Satan is dié van die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe (1 Johannes 2:16). Die begeerlikhede van die koninkryk van die duisternis is rykdom (Markus 4:19); sekuriteit (1 Korinthiërs 7:29-31), maar buite God; en materiële dinge, nie geestelike dinge nie (Jakobus 2:5). Inderwaarheid is hierdie wêreldstelsel van Satan magteloos sover dit geestelike dinge aangaan, want dit ken nie die Vader nie (Johannes 17:25), dit is sonder God (Efésiërs 2:12) en dit hoor God nie (1 Johannes 4:19).

Die Seun van God se sending

Toe God die hemele en die aarde geskape het, was hierdie kosmos goed, harmonieus en gemaak volgens ʼn spesifieke Godbepaalde orde. God het hierdie heelal (of wêreld) lief en om mense te red, het God sy eniggebore Seun in die kosmos gestuur (Johannes 3:16). Die Seun van God is in die kosmos ingestuur, maar sy sending was (ooglopend) nie deel van die wêreldstelsel onder Satan nie. Jesus het gekom om sondaars uit Satan se wêreldstelsel, of koninkryk te red (Johannes 12:46; Kolossense 1:13). Die Heilige Gees oortuig hierdie wêreld (kosmos) en die Messiaanse koninkryk sal nie van hierdie wêreldstelsel van Satan wees nie (Johannes 18:36).

Moenie die wêreld liefhê nie

Wat van gelowiges? Ons is ook nie van hierdie wêreld nie; met ander woorde, ons is nie meer onder Satan se koninkryk nie maar ons is oorgeplaas na die koninkryk van die geliefde Seun van die Vader (vgl. Kolossense 1:13). Paulus vermaan gelowiges om ons liggame te gee as ʼn lewende, heilige en welgevallige offer vir God (Romeine 12:1). Wat meer is, ons moenie langer inskakel by die ideale en denkpatrone van Satan se wêreldstelsel (daaraan gelykvormig word) nie, maar ons moet verander word deur die vernuwing van ons gemoed en denke, sodat ons kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is (Romeine 12:2). Dit lê voor die hand dat gelowiges nie Satan se wêreldstelsel of koninkryk moet liefhê nie – want as iemand die wêreld liefhet, hierdie koninkryk van die duisternis, is die liefde van die Vader nie in hom of haar nie (1 Johannes 2:15).

Ons sal deur hierdie wêreld gehaat word (Johannes 15:18-19), verdrukking in hierdie wêreldstelsel van Satan ervaar (Johannes 17:14, 16), juis omdat ons nie van hierdie wêreld is nie, hoewel ons daarin gestuur is (vgl. Johannes 17:18). Gelowiges moet onaangetas (“vlekkeloos”) van die wêreld bewaar word (Jakobus 1:27). In Christus en deur sy mag kan ons die wêreld oorwin (1 Johannes 5:4). Onthou dat alles in hierdie wêreldstelsel onder Satan, en die begeerlikheid daarvan, sal verbygaan; maar hy of sy wat in God bly, sal vir ewig lewe (1 Johannes 2:17). Satan se koninkryk is al reeds onder God se oordeel (Johannes 16:11; Romeine 3:19), is veroordeel (1 Korinthiërs 11:32) en sal verbygaan (1 Korinthiërs 7:31) deurdat dit verbrand sal word (2 Petrus 3:10).

Hoe om staande te bly

Wat is die gelowige se verweer teen Satan en sy koninkryk? Dit is die wapenrusting van God, wat die Skrif is (Efésiërs 6:10-18; 1 Johannes 2:14). Ons moet in die Skrif bly, dit ken, diep nadink oor die Woord van God en daaraan gehoorsaam wees. Toe Jesus versoek is, het Hy die Skrif gebruik. Gelowiges word drie keer vermaan om Satan teen te staan (Efésiërs 6:10-18; Jakobus 4:7; 1 Petrus 5:9) en weer is dit deur middel van die Skrif, deur die korrekte Skrif toe te pas in enige spesifieke versoeking (onthou dat die drie gebiede van versoeking die begeerlikheid van die vlees en die oë, en die grootsheid van die lewe is). Gelowiges moet waaksaam bly (1 Petrus 5:8). Onthou altyd dat die Here Jesus Christus vir ons intree teen die Bose (Johannes 17:15; Romeine 8:34; Hebreërs 7:25).

Gelowiges moet ook let op die volgende: moenie neerhalend van Satan praat nie, want nie eers die aartsengel Mígael het ʼn oordeel van lastering oor Satan uitgespreek nie (Judas 8-9). Laat die saak aan die Here oor. Hou ook in gedagte dat Satan soms deur God gebruik word, soos gesien in die lewe van Job (Job 1-2) en dié van die apostel Paulus (2 Korinthiërs 12:7-16). Satan is ʼn geskape wese, nie almagtig soos God nie en daarom is Satan soewerein beperk. God sal Satan nooit toelaat om te ver te gaan nie (Job 1:12; 2:6).

Ons eindig met die woorde waarmee die apostel Paulus die brief aan die Efésiërs afsluit (Efésiërs 6:10-11): “Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.”

—————–
Hiermee eindig ʼn reeks van drie dele oor wat die Bybel omtrent Satan leer. Ons het grotendeels ʼn opsomming gegee van ʼn artikel deur dr. Arnold Fruchtenbaum (van Ariel Bedieninge) wat deur FaithEquip in Afrikaans vertaal is met die titel, Satanologie: Die leer van Satan. Ons het nie die verskeie werke van Satan wat deur die Bybel beskryf word in hierdie artikel bespreek nie.

Volg ons op sosiale media: