Sewentig sewetalle

Wat gaan God met Daniël 9:24-27 se ‘sewentig sewetalle’ bereik? Wanneer het hierdie sewentig sewetalle begin – en wanneer gaan dit eindig? Wat het hierdie profesie met Christus se eerste en tweede koms uit te make?

Agtergrond en konteks

God het die Mosaïese verbond met Israel by die berg Sinai gesluit (Eks 19-23). Een van die Wet van Moses se bepalings is dat Israel elke sewe jaar ʼn sabbatsjaar moes hê (Lev 25:3-5). Aanvanklik was Israel gehoorsaam, maar uiteindelik het daar ʼn tyd gekom toe Israel hierdie opdrag vir 490 jaar geïgnoreer het. God sê in Levitikus 26:33-35 dat die straf op hierdie sonde is dat Israel onder die volke verstrooi sal word. Israel het as ‘t ware God 70 sabbatsjare geskuld, soos wat Jeremia in die eerste jaar van Nebuchadnezer geprofeteer het (Jer 25:1-12; vgl. 2 Kron 36:21). In Jeremia 29:11 sê God egter ook dat Hy gedagtes van vrede koester jeens Israel, om vir Israel ʼn hoopvolle toekoms te gee.

Daniël se gebed

Daniël het “in die boeke gemerk” dat Israel 70 jaar in ballingskap sou wees (Dan 9:2). Daniël se Bybelstudie het hom ongetwyfeld na Jeremia 25:11-12 geneem, maar in Jeremia 29:10-12 sê die HERE óók [my byvoegings in hakies]:

Want so sê die HERE: As eers sewentig jaar vir Babel verby is, sal Ek op julle [Israeliete/Israel] ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek [Jerusalem/Israel] terug te bring. Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle [Israel] koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle [Israel] ʼn hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle [Israel] My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister.

God se raadsplan in Christus sal ongetwyfeld tot uitvoering gebring word; God sal alle onvoorwaardelike verbondsbeloftes en profesieë wat Hy gemaak het vervul. Die mens kan egter steeds hiervoor bid. Rosscup (1992:50, eie vertaling) stel dit goed: “As gebeure na God se vaste of bepaalde tye neig, wil God steeds hê dat mense in gebed hierby betrokke raak; hierdie gebede maak vir God ʼn verskil.” Daniël merk in die boeke op dat God sal luister as “julle My aanroep en heengaan en tot My bid” (Jer 29:12), so in Daniël 9 bid die profeet vir die vervulling van God se raadsplan.

Daniël se gebed bevat lofprysing (Dan 9:4), skuldbelydenis (vv. 5-15) en ʼn gebedsversoek dat Israel herstel sal word (vv. 16-19). Daniël beklemtoon God se grootheid, getrouheid en goedertierenheid (v. 4). Daniël bely eerlik en opreg Israel se sonde; hy hou niks terug nie. God het vir Israel die hoof-nasie gemaak, maar Israel het skandelik gehandel (vv. 5-8), hulle was ontrou gewees en het die Wet van Moses oortree (vv. 10-11). God het regverdig opgetree deur te doen wat Hy gesê het Hy sal doen as Israel ongehoorsaam is (vv. 12-14).

God het alreeds Sy krag gewys deur Israel uit Egipteland te red, maar Daniël vra nou dat God barmhartig sal wees en Israel weer sal red, vir God se Naam ontwil (Dan 9:15-19). Daniël vra nie dat die Here sy gebed sal verhoor op grond van Israel se geregtigheid nie, “maar op grond van u grote barmhartigheid” (Dan 9:18b). Daniël vra dat God die volgende sal herstel:

  • “U stad Jerusalem” (vv. 16 en 19); en
  • “U heilige berg” (v. 16), wat na die tempel in Jerusalem verwys; en
  • “U volk”, wat die Jode/Israel is (vv. 16 en 19).

God se antwoord

God antwoord Daniël dadelik (v. 20a, 23a). Die profesie van die sewentig sewetalle van Daniël 9:24-27 is God se antwoord op Daniël se gebedsversoek aangaande “die heilige berg van my God” (v. 20; vgl. vv. 16, 19), die Joodse nasie (v. 24a) en “jou heilige stad” (v. 24a). God stuur die engel Gabriël om Daniël insig te gee sodat Daniël die profesie sal verstaan (Dan 9:22-23). Daniël moes leer dat Israel ʼn tydperk van 70 jaar van ballingskap in Babilonië moes ondergaan omdat hulle versuim het om 70 sabbatsjare te hou. God se nuwe profesie is egter dat Israel nóg sewentig sewetalle, dit wil sê 70 maal sewe jaar – 490 jaar – sal moet beleef voordat die Messiaanse koninkryk sal begin (vgl. Rydelnik 2014:1304-1305).

69 Sewetalle

Om te verwys na “sewentig sewetalle” is soos om te verwys na ʼn dosyn…maar ʼn dosyn van wat, of dan, sewentig sewetalle van wat? Die konteks maak dit duidelik: hier word van jare gepraat (vgl. Dan 9:1-2). Hierdie 490 jaar (70 maal 7 jaar) gaan egter nie opeenvolgend verloop nie.

Volgens Daniël 9:25-26 sal daar sewe sewetalle (dit is 49 jaar) en dan direk daarna 62 sewetalle (434 jaar) verloop en dan “sal ʼn Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom”. Die sewe sewes, of te wel 49 jaar, is die tyd wat dit geneem het om Jerusalem te herstel en op te bou (Dan 9:25). Dan direk hierna volg 434 jaar tot en met Christus se eerste koms. Anders gestel, 483 jaar sal verloop van die begin van hierdie sewentig sewetalle tot Christus se eerste koms. Jesus is die Gesalfde (Messias) wat “uitgeroei” is, wat op die kruis gesterf het om sondaars van hulle sonde te verlos – maar sonder dat Hy as koning in die Messiaanse koninkryk begin heers het. Verder is Jerusalem en die tempel in 70 n.C. verwoes, soos wat Daniël 9:26 geprofeteer het sal gebeur: “…en die volk van ʼn vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes”.

Wanneer het die sewentig sewetalle begin? Volgens Daniël 9:25a begin die 70 sewetalle “van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou”. Die mees waarskynlike beginpunt vir die 70 sewetalle is Artasásta se magtiging dat Nehemia die mure van Jerusalem mag herbou (Neh 2:1-8; Rydelnik 2014:1306). Hierdie magtiging is in ongeveer 445-444 v.C. verleen.

Tussen die 69ste en 70ste sewetal

Daar is sonder twyfel ʼn onbepaalde tyd tussen die 69ste en 70ste sewetal, soos wat uit Daniël 9:26-27 afgelei kan word (sien ook Price 1994:133-146). Met Christus se ingang in Jerusalem stop die horlosie (vgl. Luk 19:42; Woods 2016:359). Dit is soos ʼn ongeskeduleerde beseringstydperk in ʼn wedstryd. Die tyd tussen die 69ste en 70ste sewetal dek basies die tyd tussen Christus se eerste en tweede koms. In hierdie tyd bou Christus sy Kerk. Die horlosie sal weer begin loop sodra iets gebeur. Die 70ste sewetal van sewe jaar sal begin as die Antichris ʼn verbond met baie sal sluit (Dan 9:27a), met die leiers van Israel, in die toekoms.

Daniël se 70ste sewetal

Vanuit die perspektief van Israel beskou, staan die verdrukkingstydperk as die “tyd van benoudheid vir Jakob” en as Daniël se “70ste week” bekend. Die verdrukkingstydperk is ʼn sewejaartydperk waartydens God oor die aarde sal oordeel. Onmiddellik ná die verdrukkingstydperk geëindig het, sal Christus na die aarde terugkeer (Mat 24:29-30).

Die doelwitte

Wat wil God met die sewentig sewetalle bereik? Die 70 sewetalle waarna Daniël 9:24-27 verwys, is uitgespreek oor Daniël se volk (“jou volk”), wat Israel is, en oor “jou heilige stad”, wat Jerusalem is. Daniël 9:24 noem ses doelwitte wat God met die 70 sewetalle gaan bereik:

  1. …om die goddeloosheid te voleindig”, dit is om ʼn einde aan Israel se rebellie en sonde teen God te maak. Uiteindelik sal Israel as ʼn volk in die Messias glo;
  2. …om die maat van die sondes vol te maak”, dit is, dat Israel se sonde sal stop. In die besonder sal Israel ophou om die Messias te verwerp (Fruchtenbaum 2004:190);
  3. …om die ongeregtigheid te versoen”, dit is Christus se offer aan die kruis wat versoening bring sodat die eerste twee doelwitte bereik kan word;
  4. …om ewige geregtigheid aan te bring”, wanneer Christus in geregtigheid in die Messiaanse koninkryk sal heers – en daarna verder in die ewige bestel;
  5. …om gesig en profeet te beseël” sodat alle onvoorwaardelike verbondsbeloftes en profesieë vervul sal word; en
  6. …om wat hoogheilig is, te salf”, ʼn verwysing na die millenniale tempel (Eseg 40-48; Fruchtenbaum 2004:192).

Die 70ste sewetal voltooi dus die vasgestelde tydperk van Israel se regmatige verharding as straf vir hul verwerping van die Messias en die Messiaanse program (vgl. Jes 6:9-13; 24:1-6; Joh 12:37-41; Rom 11:7-10). Volgens Price (1996:415) sal Daniël se 70ste sewetal ʼn Messiaanse herlewing onder Jode skep, ongeag waar hulle in die wêreld verstrooi mag wees: die Joodse volk sal oortuig word dat hulle die Messias nodig het en ʼn nasionale weergeboorte sal plaasvind (Jes 59:20-21; Jer 31:31-34; Eseg 20:34-38; Dan 12:5-7; Sag 12:9-13:2). Wanneer die ‘hele Israel’ gered is, sal Christus terugkeer aarde toe en die tye van die nasies sal eindig (Jes 24:21-23; 59:16-21; Dan 2:44-45; vgl. Mat 24:29-31; Rom 11:25). Die verdrukkingstydperk sal die aarde van boosheid suiwer sodat die Messiaanse koninkryk in geregtigheid gevestig sal word (Jes 13:9; 24:19-20). Jesus se eerste én tweede koms is dus nodig om die doelwitte van Daniël 9:24-27 se 70 sewetalle te bereik (vgl. Vlach 2017:216-218).

Slotopmerkings

Daniël 9:24-27 se profesie oor die 70 sewetalle, of te wel 490 jaar, is baie belangrik. Dit dek nie net ʼn tydperk van 483 jaar tot met Christus se eerste koms nie, maar dit dek ook die 70ste week – en direk ná die 7-jaar verdrukkingstydperk sal Christus vir die tweede keer na die aarde kom. Dié keer kom Hy as koning om die Messiaanse koninkryk te vestig.

Bronne

Fruchtenbaum, A.G., 2004, The Footsteps of the Messiah, Ariel Ministries, Tustin.

Price, J.R., 1994, ‘Prophetic Postponement in Daniel 9 and Other Texts’, in W.R. Willis & J.R. Masters (eds.), Issues in Dispensationalism, pp. 133-165, Moody Press, Chicago.

Price, J.R., 1996, ‘Daniel’s Seventy Weeks, Dispensational Interpretation’, in M. Couch (ed.), Dictionary of Premillennial Theology, pp. 76-78, Kregel Publications, Grand Rapids.

Rosscup, J.E., 1992, ‘Prayer Relating to Prophecy in Daniel 9’, The Master’ Seminary Journal 3(1):47-71. Beskikbaar by: www.tms.edu/msj/msj3.1.3/

Rydelnik, M., 2014, ‘Daniel’, in M. Rydelnik & M. Vanlaningham (eds.), The Moody Bible Commentary, pp. 1279-1314, Moody Publishers, Chicago.

Vlach, M.J., 2017, He Will Reign Forever: A Biblical Theology of the Kingdom of God, Lampion, Silverton.

Woods, A.M., 2016, The Coming Kingdom: What is the Kingdom and How is Kingdom Now Theology Changing the Focus of the Church?, Grace Gospel Press, Duluth.

Volg ons op sosiale media: