Simboliese illustrasies van die universele Kerk

Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Vir die volgende ruk lank gaan ons ondersoek instel na agt sulke simboliese illustrasies van die universele Kerk se verhouding met die Here Jesus Christus. Ons skop hierdie verdere fokus op die Kerk af met ’n inleiding wat fokus op die Kerk as ’n gebou.

. . .

Die universele Kerk as ’n gebou

Google die woord “kerk” en beelde van werklike geboue verskyn. Alhoewel die Kerk nie ʼn gebou is nie, kan die verhouding tussen Christus en die universele Kerk inderdaad deur ʼn gebou geïllustreer word, maar hierdie gebou behoort figuurlik verstaan te word. Christus is reeds sedert Pinkster besig om sy Kerk te bou deur mense wat in Christus glo daarby te voeg.

Christus is die hoeksteen

Sonder Christus is daar geen universele Kerk nie, want Jesus Christus is sélf die hoeksteen van die gebou (Efésiërs 2:20; vgl. Handelinge 4:11). In antieke tye was die hoeksteen eerste gelê, die “primêre fondasie-steen teen die hoek van die struktuur waarmee die argitek elke standaard en meting vir die mure en kruis-mure bepaal” (Lloyd aangehaal deur Hoehner 2002:407, eie vertaling). Die hoeksteen is die beproefde steen (vgl. Jesaja 28:16) waarmee elke ander steen in die fondasie en superstruktuur getoets sal word (Hoehner 2002:407). As iemand sonder Christus is, is daardie persoon nie ʼn steen in die universele Kerk-gebou nie.

Nie net is Christus die hoeksteen nie, maar Hy is ook gelyktydig die belangrikste steen in die fondasie (1 Korintiërs 3:11). Die apostels en Nuwe-Testamentiese profete is die ander fondasie-stene van die gebou, welke fondasie klaar gelê is (Efésiërs 2:20; vgl. 3:4-5; 4:11; Fruchtenbaum 2005:13). Christus het net aan die apostels die gesag gegee om te bind en te ontbind (Matteus 16:18; 18:18; Johannes 20:23); sommige van die apostels en Nuwe-Testamentiese profete is geïnspireer om die Nuwe Testament te skryf. Christus het die apostels en profete gegee om gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en om hulle in liefde op te bou (Efésiërs 4:11-12).

Op Christus die hoeksteen-fondament (1 Korintiërs 3:11; Efésiërs 2:20) en op die fondament van die apostels en profete word die hele gebou goed saamgevoeg (Efésiërs 2:21). Wanneer iemand tot geloof kom word daardie wedergebore baba in Christus ʼn “lewende steen” wat saam met ander gelowiges in ʼn geestelike huis opgebou word (1 Petrus 2:5). Die universele Kerk word opgebou “tot ʼn woning van God in die Gees” (Efésiërs 2:22).

Christus is die bouer van sy Kerk

As die bouer van sy Kerk (Matteus 16:18) voeg Christus nuwe gelowiges daartoe by (vgl. Handelinge 2:47; 5:14). Gelowiges is God se “maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel” (Efésiërs 2:10). Wanneer lewende stene voor die regterstoel van Christus gaan verskyn, sal hulle werke beoordeel word of dit op die fondasie, op Jesus Christus, gebou was (1 Korintiërs 3:10-15).

Christus is ons vrede — Hy wat die middelmuur van skeiding afgebreek het deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het — en so word Joodse én nie-Joodse gelowiges in dieselfde universele Kerk-gebou verenig (Efésiërs 2:11-18). Christus Jesus red mense uit alle nasies en stamme en volke en tale, maar hierdie diverse groep gelowiges is verenig “in Christus”. Christus bou alreeds sedert Pinkster sy Kerk, maar wanneer Hy hierdie gebou voltooi het, sal die wegraping plaasvind. Aan Christus al die eer en heerlikheid, groot werke het Hy gedoen, groot werke doen Hy nou en groot werke gaan Hy nog doen!

Ons volgende artikel in hierdie reeks oor die simboliese illustrasies van die universele Kerk sal fokus op die universele Kerk as ’n heilige en koninklike priesterdom met Jesus Christus as die Hoëpriester.

———————————

As jy belangstel om meer oor die universele Kerk te lees, oorweeg gerus om die artikel, Die universele Kerk deur dr. Arnold Fruchtenbaum te lees, wat as bron vir hierdie blog gebruik is.

’n Ander bron wat ook gebruik is, is Ephesians: An Exegetical Commentary deur H.W. Hoehner wat in 2002 deur Baker Academic, Grand Rapids uitgegee is.

Volg ons op sosiale media: