Subjektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed

Ons het reeds die beginsels van gebed, asook drie soorte gebede bespreek. Vandag fokus ons op die subjektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed.

. . .

Bybelse gebede is voorwaardelik, hetsy eksplisiet of implisiet. Byvoorbeeld, Jesus het ten minste drie voorwaardes vir individuele gebed onderrig, naamlik die noodsaaklikheid van geloof, die noodsaaklikheid om in Christus te bly, en om te bid in die Naam van Jesus Christus. Wat is die subjektiewe voorwaardes en wat is die objektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed?

Persoonlike voorvereistes ten opsigte van gebed

Daar is dertien verskillende persoonlike voorvereistes ten opsigte van gebed geïdentifiseer. Dit is as volg:

 1. Opregtheid: Om opreg te bid is ʼn belangrike voorvereiste ten opsigte van gebed. Job (16:17) het gesê sy gebed was rein (dus: opreg). Matthéüs 6:5 leer dat ʼn mens nie geveins moet bid nie; inteendeel, jy moet opreg bid.
 2. Eerbied: Prediker 5:1 waarsku ons om nie haastig met ons mond te wees nie. Hebreërs 12:28-29 praat ook daarvan dat ons God met vrees en bewing moet dien [tot Hom nader]. ʼn Tweede persoonlike voorvereiste ten opsigte van gebed is eerbied.
 3. Nederigheid: ʼn Derde persoonlike voorvereiste is nederigheid (ootmoedigheid). Psalm 10:17 sê dat die HERE die begeerte van die ootmoediges hoor. Sien ook Lukas 18:9-14.
 4. Volharding: In Lukas 11:5-13 leer Jesus ʼn gelykenis om volhardende optrede aan te moedig: vra, soek, klop.
 5. Onderworpenheid: Ons moet ons aan God se wil onderwerp sodat ons gewillig sal wees om te ontvang wat Hy ook al besluit om in antwoord op ons gebede te gee: “Laat u wil geskied” (Matthéüs 6:10). Sien ook Matthéüs 26:39, 2 Korinthiërs 12:8-9 en 1 Johannes 5:14.
 6. Gehoorsaamheid: ʼn Sesde voorvereiste ten opsigte van persoonlike gebed is gehoorsaamheid (1 Johannes 3:22).
 7. Erns (inspanning): In die Tuin van Getsémané het Jesus met intensiewe erns (inspanning) gebid (Lukas 22:44; sien ook Handelinge 12:5).
 8. Om in Christus te bly: Ons moet in gemeenskap met Christus wees en bly, soos wat Jesus in Johannes 15:7 gesê het: “As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry”. Hierdie “net wat julle wil hê” is ooreenkomstig met dít wat Hy besluit.
 9. Vergifnis: In Matthéüs 6:12 het Jesus gesê ons kan vergifnis vir ons sondes vra omdat ons diegene vergewe wat teen ons sondig. Fruchtenbaum (2005:4) skryf dat ʼn ‘vergewensgesinde gees is ʼn noodsaaklike voorvereiste vir gebedslewe. As ons gees verbitterd is, kan ons gebede uitspreek, maar dié gebede is vals en, erger nog, hulle word nie gehoor nie.’
 10. Berou en bekering: Lees die gebed van die tollenaar in Lukas 18:13-14. Om net ons sondes te bely sonder ware berou en bekering help niks.
 11. Regverdigheid en Godvresendheid: Hierdie persoonlike voorvereiste word geïllustreer in Psalm 34:16: “Die oë van die HERE is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep”. Sien ook Psalm 145:19; Spreuke 15:8 en 1 Petrus 3:12.
 12. Vrymoedigheid: Volgens Hebreërs 4:16 moet ons met vrymoedigheid na God se genadetroon gaan.
 13. Vurigheid: Volgens Jakobus 5:16-18 het die vurige gebed van ʼn regverdige groot krag.

Belydenis van sondes

Sondebelydenis as ʼn subjektiewe vereiste ten opsigte van gebed is baie belangrik. Psalm 66:18 sê: “As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie”. Ons moet ons sondes bely, ʼn ‘nuwe blaadjie omslaan’ as deel van ons gebedslewe (sien ook Jesaja 59:1-2). Die ideaal is dat ons ons sondes moet bely die oomblik dat ons daarvan bewus word, maar daar is twee bepaalde tydbeperkings wat die Bybel stel. Een, moenie dat die son ondergaan oor jou toorn nie (Efésiërs 4:26). Twee, ons moet selfondersoek doen voordat ons aan die Nagmaal deelneem (1 Korinthiërs 11:23-33).

Waaksaamheid

Ons moet verstandelik wakker en paraat wees wanneer ons bid (Matthéüs 26:41; Markus 14:38-39).

Geloof

Volgens Matthéüs 21:21-22 sal ons, as ons “geloof het en nie twyfel nie … alles wat [ons] in die gebed vra … ontvang as [ons] glo”. Dieselfde word geleer in Jakobus 1:6-8, naamlik dat ons “in die geloof [moet] bid, sonder om te twyfel”. Wat is dit wat geglo moet word? Een, dat God is, dat God bestaan (Hebreërs 11:6). Twee, ons moet glo dat God kan hoor en dat Hy gebede verhoor (vgl. Psalm 4:2; 6:10; 39:13; 54:4). Drie, ons moet glo dat God ons gebede wil verhoor (vgl. Psalm 66:19-20; Matthéüs 7:9-11; Hebreërs 11:6). Vier, geloof moet gegrond wees op God se beloftes soos dit in die Bybel geskryf staan (vgl. Filippense 4:19).

In ooreenstemming met die wil van God

Ons gebede moet in ooreenstemming met God se wil wees. Ons kan bepaalde beginsels kry uit Skrifgedeeltes soos Matthéüs 21:21-22; 26:39, 42; Markus 11:22-24; Johannes 14:13-14; 15:7, 16; 16:23-24; en 1 Johannes 5:14-15. Volgens Fruchtenbaum (2005:9-10) is daar vyf beginsels hoe om in ooreenstemming met die wil van God te bid:

‘Een, God sal elke gebed wat in ooreenstemming met sy eie doelwitte is en wat vir ons eie beswil is, positief verhoor. Met ander woorde, God sal “ja” sê vir elke gebed wat ons bid wat ooreenstem met Sy doelwitte en wat vir ons eie beswil is. As dit nie vir ons eie beswil is of nie in ooreenstemming is met Sy doelwitte nie, sal God “nee” sê. Die tweede beginsel is dat God se wil is wat Hy bepaal en beplan. As ons gebedsversoek dus in ooreenstemming is met Sy bepalings en planne, sal Hy “ja” sê. As dit strydig is daarmee, sal Hy “nee” sê. Die derde beginsel is dat God Homself verbind tot elke gebed wat binne die bestek van Sy wil is. Die vierde beginsel is dat gebed ʼn manier is om ons begeertes by God se wil te laat aansluit. Dit is die manier waardeur ons sensitief raak ten opsigte van God se wil, en ons daarom ons begeertes laat aansluit (inskakel) by dit wat God se wil is. Die vyfde beginsel is dat ons, wanneer God se wil duidelik is, met volle vrymoedigheid kan vra.’

———————————

As jy belangstel in meer inligting oor wat die Bybelse sê oor die voorwaardes ten opsigte van gebed, oorweeg gerus om die artikel, Die voorwaardes van gebed deur dr. Arnold Fruchtenbaum te lees, wat as bron vir hierdie blog gebruik is.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']