Die verdeling van die land Israel? En Jerusalem?

Twee eindtydse profesieë is vandag alreeds baie relevant. Die een letterlike profesie sal direk vervul word aan die einde van die sewe-jaar Verdrukkingstydperk, terwyl die ander direk daarna vervul sal word. Dit lyk egter of bewegings agter die skerm nou al plaasvind vir hierdie toekomstige tonele. Een profesie verwys na oordeel as gevolg van handelinge om Israel se land te verdeel. ʼn Tweede profesie verwys na die hoofstad van Israel, naamlik Jerusalem.

Joël 3:1-3 en die verdeling van Israel se land

Die volgende staan in Joël 3:1-3: Want kyk, in dié dae en in dié tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal Ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Jósafat laat aftrek, om daar met hulle ʼn strafgerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het. En oor my volk het hulle die lot gewerp en ʼn jong seun weggegee vir ʼn hoer en ʼn meisie verkoop vir wyn en dit gedrink.

Bogenoemde oordeel is dieselfde as die skape en bokke-oordeel wat Matteus 25:31-46 beskryf. Kort ná die wederkoms van Christus na die aarde toe sal Hy al die nasies versamel, hulle na die dal van Jósafat bring en daar met hulle ʼn strafgerig hou. Joël 3:1-3 beskryf baie verskillende gruweldade — sien byvoorbeeld hoe haat teenoor die Jode daartoe gaan lei dat Joodse seuns vir prostitute en Joodse meisies vir wyn verhandel word. Een rede vir hierdie oordeel is omdat die nasies ‘my land’ verdeel het. Die Regter aan die woord is niemand anders as die Here Jesus Christus nie, die Koning van die Jode, hy wat God is en wat as Seun van Abraham praat van ‘my land’. Hierdie oordeel gaan eers kort ná Christus se wederkoms na die aarde toe plaasvind, maar ons sien nou al hoe nasies dwarsoor die wêreld aanhoudend groot druk op Israel plaas om hulle land te verdeel — asof hierdie valse ‘land vir vrede’-beleid ware vrede sal bring.

Waarom mislei Satan die nasies (vgl. Openbaring 20:3) om hierdie valse ‘land vir vrede’-beleid te ondersteun? Hierdie agtergrond is relevant: nadat die 70 nasies by die toring van Babel teen God gerebelleer het (Genesis 10-11), maak God ʼn nuwe begin met Abraham en skep ʼn nuwe volk deur Isak, Jakob (ook Israel genoem) en Jakob se twaalf seuns. Israel is nie ʼn doel opsigself nie, maar die uitverkore volk sal gebruik word om eer aan God te bring. Een doel van Israel is om ʼn seën vir die ander nasies van die wêreld te wees. As die uitverkore volk, as ʼn koninkryk van priesters, moet Israel as priesters tussen die heilige God en die goddelose nasies van die wêreld diens doen. Die grootste seën van Israel is dat God die Seun die menslike natuur aangeneem het deur ʼn Jood te word en, as ʼn Jood, is die Messias die Lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Maar daar is nog baie onvoorwaardelike profesieë oor Israel en die nasies wat nog nie vervul is nie. Wanneer die Messias terugkom om die Messiaanse koninkryk op te rig, sal Hy sorg dat God se planne vir Israel en die nasies vervul word. Vandag, tussen die twee komste van Jesus, bou Hy ʼn internasionale liggaam van gelowiges, maar die Kerk is ook nie ʼn doel op sigself nie, maar bring God eer deur dissipels uit al die nasies te maak. Maar op ʼn stadium in die toekoms sal die Kerk weggeraap word en God se planne vir Israel en die (70?) nasies sal voortgaan.

Israel vandag is nie perfek nie en word nie bewoon deur baie gelowiges nie (nog nie). Dit was egter die afgelope vier duisend jaar die geval en dwarsdeur hierdie tyd staan God se onvoorwaardelike belofte aan Abraham nog steeds vas: ‘En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word’ (Genesis 12:3). Weereens, Israel is nie vandag perfek nie, maar nasies moet hul buitelandse beleid op die beginsel van Genesis 12:3 skoei. Maar ons sien presies die teenoorgestelde: in plaas daarvan om Israel te seën, mislei Satan die nasies om Israel onder groot druk te plaas om haar land te verdeel, en Jode-haat neem dwarsoor die wêreld toe.

Jerusalem

ʼn Tweede eindtydse profesie wat vandag relevant raak, gaan oor Jerusalem. Die eerste verwysing na hierdie stad in die Bybel kom in Genesis 14 voor, waar Melgisedek optree as ʼn koning-priester in ʼn plek wat as ʼn stad van geregtigheid, vrede, aanbidding, offerande en vreugde beskou word. Abraham het na die Berg Moria gegaan om Isak te offer (Genesis 22) — en hierdie berg is waar Jerusalem is. In Deuteronomium 12:5 sê God deur Moses vir die Israeliete dat ‘die plek wat die HERE julle God uit al julle stamme sal uitkies om sy Naam daar te vestig om daar te woon, moet julle opsoek en daarheen moet jy kom’. Baie jare later kies God om die tempel in Jerusalem te plaas: ‘In hierdie huis en in Jerusalem wat Ek verkies het uit al die stamme van Israel, sal Ek vir ewig my Naam vestig’ (2 Konings 21:7b; sien ook 1 Konings 11:36; 2 Kronieke 33:4).

Die profesie wat vandag reeds relevant begin raak, staan in Sagaria 12:1-3 (en hierdie verse is deel van ʼn groter perikoop 12:1-9): GODSPRAAK. Die woord van die HERE oor Israel. Die HERE spreek, wat die hemele uitsprei en die aarde grondves en die gees van die mens in sy binneste formeer: Kyk, Ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot ʼn beker van bedwelming, en ook teen Juda sal dit wees tydens die beleëring teen Jerusalem. En in dié dag maak Ek Jerusalem tot ʼn baie swaar klip vir al die volke: elkeen wat dit optel, sal hom daarmee sekerlik seer maak; en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word.

Die inleiding van hierdie profesie in Sagaria 12:1-9 beklemtoon dat God die Skepper is van die hemele, van die aarde en ook van alle mense. Die almagtige God sê dat Hy Jerusalem ʼn beker van bedwelming sal maak vir al die volke rondom, ʼn baie swaar klip vir al die volke. Uiteindelik sal al die nasies van die aarde teen Jerusalem vergader word. Hierdie profesie is nog nooit vervul nie. Dit sal vervul word aan die einde van die Verdrukkingstydperk wanneer al die nasies teen Israel en Jerusalem sal vergader in die beleëring en stryd van Armagéddon. Alhoewel hierdie profesie eers in die toekoms vervul gaan word, kan ons vandag reeds sien hoe die nasies van die wêreld teen Israel draai en selfs ontken dat Jerusalem die stad van die groot Koning is (Psalm 48:2; Matteus 5:35). Maar dit is volslae dwaasheid, want God het vir altyd sy Naam in Jerusalem gevestig.

Slot

Ons weet nie wanneer die wegraping of Christus se weerkoms na die aarde toe gaan plaasvind nie. Maar wat nou reeds gebeur, is dat die toneel voorberei word vir die direkte vervulling van hierdie eindtydse profesieë. Na sy weerkoms na die aarde sal die Here Jesus Christus die nasies oordeel onder andere omdat hulle die land Israel verdeel het — en tog sien ons vandag reeds hoe byna alle nasies Israel onder groot druk plaas om haar land te verdeel, asof dit vrede sal bring. En selfs vandag word Jerusalem ʼn beker van bedwelming en ʼn swaar klip vir al die volke – ʼn situasie wat net sal toeneem in intensiteit totdat die profesieë van Sagaria 12:1-3 presies vervul sal word. Bid vir die vrede van Jerusalem. Bid dat die koninkryk sal kom — soos dit inderdaad sal kom wanneer die Prins van Vrede sal terugkeer na die stad wat sy Naam vir altyd dra.

————————-

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']