Verlossing en dissipelskap

Is daar ʼn verskil tussen regverdigmaking en heiligmaking, tussen ʼn verhouding met God teenoor gemeenskap met God? Kan ons onderskei tussen God se gawe van die ewige lewe en God se beloning gebaseer op werke? Ek glo die Bybel leer dat ons gered word deur God se genade alleen deur geloof in Jesus Christus alleen. Kan ons sê dat geestelike geboorte (ʼn gawe van God wat deur geloof toegeëien word) verskil van geestelike groei (toenemend soos Christus, getoon ook deur werke) wat God mag beloon? Hierdie onderskeidings is belangrik sodat daar duidelikheid oor die evangelie van genade en die lewe van ʼn dissipel van Christus kan wees.

ʼn Christen en ʼn dissipel

Vir doeleindes van hierdie blog definieer ons ʼn ‘Christen’ as iemand wat in Jesus Christus glo as die Seun van God wat vir sondes gesterf het, wat begrawe is, weer opgestaan het en wat die ewige saligheid waarborg (Bing 2015:3-4). ʼn Dissipel is ʼn Christen (soos gedefinieer) wat toegewyd is om Jesus te volg en van Hom te leer. Alle Christene behoort dissipels van Jesus te wees, maar ongelukkig is almal dit nie. Vir hierdie rede het FaithEquip ʼn dissipelskapkursus op ons webwerf, welke kursus deur Ariel Ministries ontwerp is. Onderstaande tabel toon sekere onderskeide tussen ʼn Christen en ʼn dissipel van Christus:

ChristenDissipel
GeredVolgeling
Is reeds geregverdigIn die proses van heiligmaking
Geestelike geboorteGeestelike groei
VernietDuur
Glo in Christus as VerlosserOnderdanig aan Christus as Meester
“Waarheid A” “Waarheid B”

Bron: Bing (2015:4; eie vertaling)

Waarheid A, Waarheid B

Soos blyk uit die tabel hierbo, word sekere waarhede geklassifiseer as ‘Waarheid A’, terwyl ander as ‘Waarheid B’ geklassifiseer word. Die agtergrond hiervoor is die logiese wet wat met nie-teenstrydigheid verband hou. Dit help om onderskeidings rakende identiteit te maak. Die wet van nie-teenstrydigheid leer dat A nie ook nie-A kan wees op dieselfde tyd en in dieselfde sin nie: ʼn appel is nie ʼn kat nie. Byvoorbeeld, mans en vrouens is beide mense is en beide is na die beeld van God geskape, maar daar is steeds verskille tussen mans en vrouens. Dit is nie so dat ʼn ‘Waarheid B’ minderwaardig is aan ʼn ‘Waarheid A’ nie — beide is waarhede. Al wat Bing (2015:17-29), Anderson (2015:xvi) en ander probeer doen met ‘Waarheid A’ en ‘Waarheid B’ onderskeidinge is om duidelik te wees oor wat die evangelie is en om nie sekere Bybelse waarhede te verwar nie.

Verlossing (Waarheid A) is nie dissipelskap nie (Waarheid B)

Daar is ʼn verskil tussen hoe ons ʼn Christen word en hoe ons leef sodra ons ʼn Christen geword het (Bing 2015:18). Om in Jesus as Verlosser van sonde te glo is ‘Waarheid A’, terwyl om Hom as ʼn dissipel te volg en te leer ken as Here van jou lewe is ‘Waarheid B’ (ibid). Johannes 8:30-31 gee ʼn goeie voorbeeld van die onderskeid tussen ʼn gelowige wat dan verder gaan en ʼn dissipel van Jesus word: ‘Terwyl Hy hierdie dinge spreek, het baie in Hom geglo [Waarheid A]. En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het [Waarheid A]: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels [Waarheid B]’. Die woord ‘bly’ beteken nie ‘glo’ nie, maar ‘bly’ beteken om ‘voort te gaan’ of om ‘naby aan iets te hou’. Daar is ʼn onderskeid tussen om ʼn gelowige in Christus te word [Waarheid A] en om die Here as dissipel te volg [Waarheid B].

Genade (Waarheid A) is nie meriete nie (Waarheid B)

Die woord ‘genade’ beteken onverdiende guns. Party mense vergeet soms wat die woord ‘onverdiend’ beteken, maar Romeine 11:6 is baie duidelik hieroor: ‘En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie; anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie; anders is die werk geen werk meer nie’. Die Waarheid A oor genade sluit die Waarheid B oor verdienste-werke-meriete uit, want die oomblik wanneer jy genade probeer verdien, om dit deur meriete te verkry, dan hou dit op om genade te wees. Dit het God sy Seun se dood op die kruis gekos om verlossing moontlik te maak, maar vanuit die menslike perspektief is genade gratis, soos wat Bing (2015:20; eie vertaling) tereg skryf:

Wat die evangelie betref, daar is sommige wat praat van goedkoop genade of van duur genade. As ons die ware aard van genade verstaan, kan nie een van hierdie beskrywings waar wees nie. Dit is nie goedkoop of duur nie. Die genade wat ons red is absoluut gratis. Goedkoop impliseer dat jy te min doen of te min toewyding toon om dit te verdien. Duur impliseer die teenoorgestelde — dat jy ʼn hoë prys vir genade moet betaal deur persoonlike toewyding, oorgawe of gehoorsaamheid. Maar die oomblik wat ons ʼn prys aan genade heg, hou dit op om genade te wees.

Mense kan nie regverdigmaking in God se hof verdien nie, nie deur enige werke, verdienste of sogenaamde meriete van ons kant nie. Christus het dit alles gedoen, dit is volbring. Wat mense moet doen is om God se evangelie van genade deur die geloof te aanvaar.

Regverdigmaking (Waarheid A) is nie heiligmaking nie (Waarheid B)

Regverdigmaking vind plaas wanneer God ʼn sondaar regverdig verklaar (vgl. Rom 5:9-10; 8:29). Heiligmaking beteken om iets eenkant vir God te sit, so wanneer ʼn gelowige geheilig word, word daardie persoon eenkant gesit om in Christus te groei en goeie werke vir God te doen. Regverdigmaking red gelowiges van die straf van sonde, terwyl heiligmaking die proses is waardeur gelowiges gered word van die mag van sonde.

Regverdigmaking (Waarheid A)Heiligmaking (Waarheid B)
Eenmalige gebeurtenisLewenslange proses
Geestelike geboorteGeestelike groei
Geloof in Christus as VerlosserGehoorsaamheid in Christus as Here
In Christus geplaasVerander om soos Christus te word
Een voorwaardeBaie voorwaardes
Wat God vir my gedoen hetWat God deur my doen
Christus het op die kruis vir my gesterfEk neem my kruis vir Christus op
Gered van die straf van sondeGered van die mag van sonde

Bron: Bing (2015:21; eie vertaling)

Die geskenk (Waarheid A) is nie die beloning of prys nie (Waarheid B)

Ewige verlossing is ʼn geskenk van God, maar tydelike en ewige beloning word verdien deur ons motiewe en optrede vandat ons ʼn Christen geword het. Vergelyk Openbaring 22:17 wat praat van die gawe van die ewige lewe, maar in dieselfde konteks praat Jesus ook van beloning (Op 22:12). Net so, Jesus bied verlossing aan die Samaritaanse vrou (Joh 4:10), maar in dieselfde konteks bevestig Jesus dat sy verloste dissipels se arbeid beloning sal ontvang (Joh 4:36-38).

Verhouding (Waarheid A) is nie gemeenskap nie (Waarheid B)

Met verhouding word bedoel ʼn objektiewe posisie. Byvoorbeeld, die seun en sy biologiese vader het ʼn verhouding. Met gemeenskap word bedoel die deelname en omgee tussen persone. Christene het ʼn verhouding met God omdat hulle geestelik in die familie van God weergebore is. Nie alle gelowiges het egter dieselfde kwaliteit of intimiteit van gemeenskap met God nie. Sonde in ʼn gelowige se lewe, gebrek aan toewyding, onvolwassenheid, gebrek aan kennis van die Bybel, ens. kan alles ʼn negatiewe rol speel in die gemeenskap wat ʼn gelowige met God beleef, maar dat die Christen altyd in verhouding met God sal bly, is gewis.

Verhouding (Waarheid A)Gemeenskap (Waarheid B)
PosisioneelErvaring, belewing
Eens en vir altyd bewerkstelligBehou of verloor
Seker en vasVoorwaardelik

Bron: Bing (2015:28; eie vertaling)

Slotopmerkings

As ʼn mens Waarhede A en Waarhede B meng kan jy maklik verwar word oor die evangelie en die lewe van ʼn dissipel van Jesus. As ons hierdie waarhede egter korrek onderskei of klassifiseer, dan kan die ‘gelowige in die genade van God rus met die sekerheid oor sy of haar verlossing, terwyl hy of sy verantwoordelik bly vir toekomstige evaluering en beloning. Genade bly gratis terwyl beloning duur is’ (Bing 2015:29). Ons sluit af met ʼn laaste tabel:

Waarheid AWaarheid B
Glo in Christus as Verlosser vir verlossingToewyding aan die Here as ʼn dissipel
Geloof in Jesus ChristusWerke vir Jesus Christus
Genade vir ewige verlossingVerdienste vir ewige beloning
RegverdigmakingHeiligmaking
Geestelike geboorteGeestelike groei
Geskenk gegeePrys of beloning verdien
Verhouding vasgestelGemeenskap geniet/verbeur

Bron: Bing (2015:28-29, verkort)

Erkenning

FaithEquip gee met dank erkenning aan Charles Bing se werk wat in hierdie blog gebruik is, veral die eerste hoofstukke van Bing se boek ‘Grace, Salvation, and Discipleship’. Besoek gerus ook sy webwerf by www.gracelife.org

————————

Bronne gebruik:

Anderson, D.A., 2015, ‘Foreword’, in Grace, Salvation, and Discipleship, Grace Theology Press, pp. xv-xvi.

Bing, C.C., 2015, Grace, Salvation, and Discipleship, Grace Theology Press.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']