Waarom MOET Christus as koning op die aarde heers vóór die ewige bestel aanbreek?

Waarom sê 1 Korintiërs 15:25 dat Christus as koning “moet” heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het? In die volgende vers sê God die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Sal daar dood in die ewige bestel wees? Wanneer sal onvoorwaardelike maar steeds-onvervulde verbondsbeloftes en profesieë vervul word? Regeer Christus reeds ‘geestelik’ as koning oor die aarde of sal Hy fisies terugkeer en dan vanuit Jerusalem heers? Ons verskaf redes waarom Christus as koning oor die aarde moet regeer vóórdat die ewige bestel kan aanbreek.

1. Teokratiese koninkryk

Die Skrif sê baie duidelik dat God die mens aangestel het om oor die aarde te heers. Ons sien dit reeds in die eerste hoofstuk van die Bybel (Gen 1:28), Dawid verwys weer na hierdie mandaat (Ps 8) — en net so doen die skrywer van Hebreërs dit ook (Heb 2:5-8). God se plan is dat iemand met ʼn menslike natuur oor een deel van God se skepping sal regeer, naamlik oor die aarde (vgl. Mat 25:31, 34). As God se plan op enige manier deur gevalle engelwesens of gevalle mense gefnuik sou kon word, dan sou God se soewereiniteit en glorie deur skepsele bevraagteken kon word. Maar dit kan en sal nooit gebeur nie! God het aan Adam die gesag gegee om as God se verteenwoordiger oor die aarde te heers, maar Adam het geval toe hy eerder Satan gehoorsaam was. Sedertdien is Satan die god van hierdie wêreld (vgl. Luk 4:8-9; 2 Kor 4:4) omdat Satan die mensdom se heerskappy oor die aarde tydelik ingepalm het. Al is Satan reeds op die kruis verslaan is sy vonnis nog nie voltrek nie. Wanneer Christus terugkeer, sal Satan nie alleen gebind word nie (Open 20:2-3), maar die Godsman, die Laaste Adam, sal suksesvol oor die hele aarde heers, net soos God dit van die begin af bedoel het (Ps 2; 1 Kor 15:24-28). Christus moet dus oor die aarde regeer sodat God se glorie in die tyd en in die geskiedenis gesien word op dieselfde plek waar die eerste Adam gefaal het, dit wil sê op hierdie planeet aarde. God se koninkryk sal kom, en sy wil sal geskied, nie net in die hemel nie, maar ook op die aarde (vgl. Mat 6:10).

2. Eer en beloning van Christus en sy dissipels

In dieselfde gebied (of ryk of plek) waar hulle eens vervolg en bespot is, moet Christus en sy volgelinge uiteindelik geëer en beloon word. Christus is verheerlik deur sy begrafnis in ʼn rykmansgraf, sy opstanding en verheerlikte liggaam, sy hemelvaart en die huidige sessie aan die regterhand van die Vader. Veel meer moet egter nog gebeur. Terwyl die meeste van hierdie dinge nou in die hemel plaasvind, word Christus op aarde alleen deur sy volgelinge aanbid en vereer. Op die aarde dien geen nasie die Here nie en nie een nasie buig die knie voor Christus nie; inteendeel, die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde (vgl. Ps 2:2, 11). God die Vader sal egter die nasies as Christus se erfdeel gee (Ps 2:8). Christus sal as laaste Adam oor die aarde met ʼn ysterstaf regeer. Verder, daardie dissipels van Christus wat oorwin sal ook beloon en geëer word in dieselfde gebied of ryk (of plek) waar hulle vroeër vervolg en bespot is (vgl. Open 2-3).

3. Vervulling van onvoorwaardelike beloftes en profesieë

Verskeie steeds-onvervulde maar onvoorwaardelike beloftes en profesieë moet in die Millennium vervul word. As iemand wil beweer dat God nie hierdie onvervulde en onvoorwaardelike beloftes sal nakom nie, impliseer dit dat God nie vertrou kan word nie. Hierdie gedagte moet egter ten sterkste verwerp word, want God is getrou om elke onvoorwaardelike belofte wat Hy gemaak het, te vervul. God kan nie lieg nie. Ons verwys na net ʼn paar van die baie beloftes en profesieë wat steeds onvervuld is.

Abrahamitiese-, Land-, Dawidiese- en Nuwe Verbondsbeloftes
Verskeie onvervulde verbondsbeloftes sal gedurende die Millennium vervul word. Op ʼn sekere stadium in die toekomstige Verdrukkingstydperk sal Israel gered word en as ʼn nasie die Nuwe verbond realiseer (Jer 31:31-37; Jes 59:20-21; Rom 11:25-27). Hulle sal ook in die land gebring word wat God onvoorwaardelik aan Abraham belowe het (vgl. Gen 15:18-21). Wanneer Christus na die aarde terugkeer, sal Hy op ‘sy heerlike troon’ sit (Mat 19:28; 25:31), wat die Dawidiese troon is. Die Seun van Dawid sal vanaf hierdie Dawidiese troon in Jerusalem oor Israel en die nasies regeer.

Sagaria 14:16-21 en Jesaja 65:17-25
Is daar ʼn interimperiode — die Millennium — vóór die ewige bestel? Aangesien sonde die dood voortbring en die dood die laaste vyand is wat vernietig gaan word (1 Kor 15:26, 56), sal daar nie meer sonde in die ewige bestel wees nie. Dit is belangrik om dit in gedagte te hou wanneer Sagaria 14:16-21 en Jesaja 65:17-25 oorweeg word (om maar net ʼn paar tekste te noem).

Sagaria 14:16–21 sê dat almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, jaarliks sal optrek om te aanbid voor die Koning, die HERE van die leërskare, en om die huttefees te vier. Hierdie teks is nie in die tyd van Sagaria ná die Babiloniese ballingskap vervul nie; dit is nie tydens die Here Jesus se eerste koms vervul nie, en dit word beslis nie vandag vervul nie. Sagaria 14:17–19 praat verder van straf vir die ongehoorsaamheid van sekere nasies. Omdat daar in die ewige bestel nie meer sonde is nie, verwys Sagaria 14:16–21 na ʼn ‘interimperiode’, die Messiaanse koninkryk.

ʼn Soortgelyke argument geld vir Jesaja 65:17–25: al is daar sprake van nuwe hemele en ʼn nuwe aarde, is daar steeds sonde en dood (v. 20) en verwys hierdie tydperk dus na die Messiaanse koninkryk wat in die ewige bestel gaan oorgaan. Die Ou Testament sê nie hoe lank die Messiaanse koninkryk gaan duur voordat dit in die ewige bestel sal oorgaan nie, maar die Nuwe Testament sê in Openbaring dat hierdie ‘interimperiode’ 1 000 jaar lank sal duur (Op 20:1–7).

Slot

Gedurende die Millennium moet die laaste Adam suksesvol oor die aarde regeer — in dieselfde gebied (of ryk of plek) waar die eerste Adam misluk het (Gen 1:28; 3:17-19; Ps 8:4-10; Heb 2:5-9). In dieselfde gebied waar 70 nasies eens misluk het, sal Christus suksesvol oor Israel en die nasies regeer (Jes 9:6-7; 11:1-2; Jer 23:5-8; Dan 7:14, 27; Matt 19:28; Lukas 1:32-33; Open 11:15). In dieselfde gebied waar hulle eens vervolg en bespot is, sal Christus en sy volgelinge geëer en beloon word. Tydens die Millennium sal onvoorwaardelike maar steeds-onvervulde beloftes en profesieë vervul word.

————————

Bronne geraadpleeg:

Scholtz, J.J., 2017, ‘Israelologie: ʼn Bybels-teologiese perspektief oor Israel se verlede, hede en toekoms’, In die Skriflig 51(1), a2231.

Vlach, M.J., 2017, He Will Reign Forever: A Biblical Theology of the Kingdom of God, Lampion, Silverton.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']