Wanneer gebeur die wegraping?

Wanneer sal die wegraping plaasvind? Hoewel die meeste gelowiges (maar nie almal nie) saamstem dat daar ʼn wegraping sal wees, verskil gelowiges oor die tydsaspek van die wegraping. Ten minste vyf antwoorde word gegee. Party sê die wegraping sal voor die Verdrukking plaasvind, en hierdie siening staan dus bekend as die Voorverdrukking wegraping. Ander huldig die mening dat die wegraping sal plaasvind in die middel van die Verdrukking (Middelverdrukking wegraping), aan die einde van die Verdrukking (Postverdrukking wegraping), vóórdat God se toorn uitgestort word (Voor-God-se-toorn wegraping) of dat net sommige gelowiges waardig sal wees om die Verdrukking vry te spring en weggeraap te word (die Gedeeltelike wegraping siening). Dit blyk uit hierdie verskillende sienings dat dit belangrik is om sekere definisies en terme duidelik te omskryf.

. . .

Definisies en terme

Hoe kan die “dag van Christus”, die Verdrukkingstydperk, en die “dag van die HERE” omskryf word?

Een, dit blyk dat die “dag van Christus” (Filippense 1:10; 2:16; 2 Thessalonicense 2:2) verbind kan word met die wegraping en die regterstoel oordeel van Kerkbedeling gelowiges (vgl. 1 Korinthiërs 3:9-10; 15:50-58; 1 Thessalonicense 4:13-18).

Twee, die Verdrukkingstydperk word verstaan as ʼn sewe-jaar tydperk onmiddellik voor die wederkoms van Jesus Christus na die aarde, en staan ook bekend as die tyd van benoudheid vir Jakob (Jeremia 30:7) of Daniël se 70ste jaarweek (Daniël 9:24-27). Die hele Verdrukkingstydperk sal gekenmerk word deur verskrikking (Jesaja 2:19-21), deur toorn, teenspoed, benoudheid, angs, verwoesting, duisternis en donkerheid (Sefánja 1:14-18). Hierdie sewe-jaar tydperk is ʼn tyd van oordeel oor die hele aarde (Jesaja 2:10-21; 1 Thessalonicense 5:1-3). Jesus verwys na die laaste drie en ʼn half jaar van hierdie sewe-jaar tydperk as die Groot Verdrukking (thlipsis megala – Matthéüs 24:21; vgl. Daniël 12:1).

Wanneer sal die Verdrukkingstydperk begin?

Volgens Daniël 9:27 sal die Antichris ʼn verbond met Israel sluit vir “een week”, die 70ste week van dié profesie, wat verstaan moet word as ʼn week van jare, d.w.s. sewe jaar. Wanneer hierdie verbond onderteken word, sal die sewe-jaar Verdrukkingstydperk begin. Aangesien Daniël 9:24-27 oor “jou volk en jou heilige stad” (Daniël 9:24a) handel, impliseer dit nie alleenlik dat party Jode in hul land moet terug wees nie, maar dat Israel weer ʼn volk moet wees. Sedert 1948 kan so ʼn verbond met die Antichris onderteken word; sedert 1967 het Israel groter beheer oor hul hoofstad maar totdat die Messias terugkom, sal dié beheer oor Jerusalem nie algeheel of permanent wees nie (vgl. Lukas 21:24).

Wanneer Israel hierdie verbond met die Antichris sluit, sal “groot (mega) benoudheid” aanbreek. Die apostel Paulus het waarskynlik na hierdie gebeurtenis verwys toe hy geskryf het “dat die dag van die Here kom net soos ʼn dief in die nag. Want wanneer hulle sê: ‘Vrede en veiligheid’ – dan oorval ʼn skielike verderf hulle” (1 Thessalonicense 5:2-3). Vir gelowiges behoort dit nie as ʼn verrassing te kom nie (1 Thessalonicense 5:4-6), maar ongelowiges sal onkant betrap word (1 Thessalonicense 5:7). Daar is vandag toenemend internasionale druk op Israel om ooreenkomste te onderteken (soos byvoorbeeld “grondgebied vir vrede”; maar vgl. Joël 3:2b) wat sogenaamd “vrede en veiligheid” sal teweegbring, maar daar sal nie vrede óf veiligheid wees voordat die Here Jesus Christus na die aarde terugkeer nie.

Volgens Fruchtenbaum (1996:87-88; vgl. ook Scholtz 2015:2), verwys die Skrifte, wanneer dit na die spesifieke frase die dag van Jehovah of die dag van die HERE verwys, altyd na die sewe-jaar Verdrukkingstydperk, maar ander nie-negatiewe verwysings na die dag of in die dag kan vir beide die Verdrukkingstydperk en die millennium geld. Die Verdrukkingstydperk is dus die oorgang tussen hierdie bedeling en die bedeling wat gaan kom.

Drie, hoe moet die “dag van die HERE” dus gedefinieer word? Die dag van die HERE sluit die Verdrukking (oordeel) in en duur voort tot in die millennium (seëning). Blaising (2012:260) wys egter ook uit “dat die koms van die HERE en die koms van die dag van die HERE verwante konsepte in ʼn aantal tekste” is (Sagaría 14:1-5; Maleági 3:1-2; 1 Korinthiërs 1:7-8; 2 Petrus 3:4-10). Hy (ibid:259-270) voer ook oortuigend aan dat Paulus in sy brief aan die Thessalonicense die wegraping met die dag van die HERE verbind het (vgl. 1 Thessalonicense 4:13-5:11): “Paulus het ʼn voor- of aanvangs-dag-van-die-HERE wegraping geleer, met die dag van die HERE wat ʼn verlengde gebeurtenis is, soos gesien in Daniël se sewentigste jaarweek” (Blaising 2012:264-265).

FaithEquip volg ʼn premillenniale begrip van wat die “lang dag van die HERE” siening genoem kan word. Volgens dié siening sluit die “dag van die HERE” die wegraping van die Kerk, die Verdrukkingstydperk, die millennium, die laaste oordeel by die groot wit troon en moontlik ook die herskepping van die hemel en die aarde in (vgl. Pentecost 1958:229-232). As dit so is, hoe help dit t.o.v. die vraag met betrekking tot die tydsaspek van die wegraping?

God se toorn

God se toorn word “van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk” (Romeine 1:18). Dit gebeur reeds vandag. 1 Thessalonicense 1:10 verklaar egter dat Jesus gelowiges sal verlos “van die toekomstige toorn” en, bietjie later in dieselfde boek, word daar gesê dat God gelowiges nie tot toorn bestem het nie (1 Thessalonicense 5:9). Verder, in die brief aan die gemeente van Filadelfía, sê die Here dat Hy hierdie Kerkbedeling gelowiges sal bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld sal kom (Openbaring 3:10). Maar watter toorn is dit wat nog in die toekoms sal kom? Na watter uur van beproewing word daar verwys?

Hierdie toorn is nie die toorn van die hel of die poel van vuur nie, want Jesus het gelowiges al reeds van hierdie oordeel gered (vgl. Romeine 8:1). Die toorn wat sal kom, is die toorn van die Verdrukkingstydperk. Sommige mense sê dat die eerste drie en ʼn half jaar van die Verdrukkingstydperk die toorn van die mens is, nie die toorn van God nie. Oordink egter net een voorbeeld: wanneer Jesus die vierde seël oopmaak, sal die vierde deel van al die bewoners van die aarde sterf (Openbaring 6:8). Dit lyk nie soos die toorn van die mens nie. Soos bo te kenne gegee, sal die volle sewe jaar van die Verdrukkingstydperk die toorn wees wat van God sal kom.

Die tydsaspek van die wegraping

In die eerste artikel oor die wegraping het ons tot die slotsom gekom dat Kerkbedeling heiliges weggeraap sal word. As Jesus Kerkbedeling gelowiges sal verlos van die toekomstige toorn, die uur van beproewing, en as hierdie toorn van God na die sewe-jaar Verdrukkingstydperk verwys, dan moet die wegraping ʼn Voorverdrukking wegraping wees.

———————————

Indien u meer oor hierdie onderwerp wil weet, oorweeg gerus om die volgende bronne te lees:

Blaising, C.A., 2012, ‘The Day of the LORD and the Rapture’, Bibliotheca Sacra 169(675), 259-270.

Fruchtenbaum, A.G., 1996, ‘Day of the LORD’, in M. Couch (ed.), Dictionary of Premillennial Theology, pp. 87-88, Kregel Publications, Grand Rapids.

Fruchtenbaum, A.G., 2005, ‘Die wegraping van die Kerk’, Ariel Ministries.

Pentecost, J.D., 1958, Things to come: A study of Biblical eschatology, Zondervan, Grand Rapids.

Scholtz, J.J., 2015, ‘Behold the glory of the King: The chiastic structures of Matthew 21-25’, In die Skriflig 49(1), Art #1856, 8 bladsye.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']