Wanneer word die koninkryk weer vir Israel opgerig?

Gedurende die 40 dae tussen sy opstanding en hemelvaart, verskyn Jesus aan sy apostels en leer hulle “oor die dinge van die koninkryk van God” (Hand 1:3). Op hemelvaartdag vra die apostels vir Jesus, “Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?” (Hand 1:6, OAV; vgl. ook die 1983-vertaling). Jesus antwoord, “Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie” (Hand 1:7, OAV). Wat kan uit hierdie vraag en antwoord afgelei word?

Tydsberekening

Nadat hulle vir 40 dae lering oor die koninkryk ontvang het, vra die apostels ʼn vraag oor tydsberekening: “Here, gaan U in hierdie tyd…” Jesus se antwoord fokus dan ook op tydsberekening. Dit kom nie die apostels “toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie” (Hand 1:7). Die apostels vra bloot ʼn vraag oor wanneer die koninkryk vir Israel weer opgerig sal word – en ontvang ʼn antwoord dat dit hulle nie toekom om die tydsberekening van hierdie toekomstige gebeurtenis te weet nie. Die antwoord is dat die Vader bepaal wanneer die koninkryk weer vir Israel opgerig sal word. Daar is niks in Jesus se antwoord wat wys dat die apostels, wat so pas 40 dae se lering oor die koninkryk van God by Jesus Christus ontvang het, se begrip van die koninkryk verkeerd was nie.

“…die koninkryk vir Israel weer oprig”

Uit die apostels se vraag kan afgelei word dat die komende koninkryk iets met Israel te make het. Die apostels vra immers wanneer die koninkryk “vir Israel” weer opgerig sal word (vgl. Hand 1:6). Verder kan daar ook afgelei word dat hierdie koninkryk ʼn manifestasie in Israel se geskiedenis gehad het, want die vraag is wanneer sal Christus die koninkryk vir Israel “weer oprig” (vgl. Hand 1:6).

Wie sal die koninkryk oprig?

Nog ʼn afleiding is dat die apostels verwag dat Christus die koninkryk sal oprig, want die vraag is, “Here, gaan U in hierdie tyd…” die koninkryk vir Israel weer oprig (vgl. Hand 1:6). Die Vader bepaal wanneer die koninkryk opgerig sal word (Hand 1:7), maar die Persoon aan wie die mag gegee is om dit te kom doen, is die Here Jesus Christus. Wie rig die koninkryk nié op nié? Die apostels het nie die koninkryk opgerig nie, dissipels van Christus rig nie die koninkryk op nie, verskillende kerk-denominasies rig dit nie op nie – alleen die Here Jesus Christus sal die koninkryk vir Israel weer oprig. Selfs op die dag van sy hemelvaart het Jesus nog nie die koninkryk vir Israel weer opgerig nie, want dit lê in die toekoms.

Die teokratiese koninkryk

Die koninkryk wat vir Israel “weer” opgerig sal word, is die herstel van die teokratiese koninkryk. Die teokratiese koninkryk is God se heerskappy oor Israel, dit is die koninkryk wat by die berg Sinai begin het en met die Babiloniese inval tot ʼn einde gekom het. Wanneer Christus na die aarde toe terugkeer sal die Messiaanse koninkryk wat Hy dan sal oprig die herstel van Israel se teokrasie insluit. Dit verklaar waarom die apostels vra wanneer die Here die koninkryk vir Israel weer sal oprig (vgl. Hand 1:6).

Die Messiaanse/millenniale koninkryk

Israel is nie ʼn doel op sigself nie, maar Israel is en bly belangrik in God se raadsplan. Eintlik is Israelologie – die leer oor Israel – ʼn onderafdeling van God se plan met die nasies. Die verwysing na nasies kom die eerste keer — en in ʼn positiewe sin — in Genesis 10:5, 20, 31 en 32 voor. Paulus skryf dit is God wat die volke en die nasies maak om die hele aarde te bewoon: “En Hy [God] het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek” (Hand 17:26-27a). Volke en nasies is dus deel van God se raadsplan (Deut 32:8-9; Hand 17:26) – selfs in die ewige bestel is daar steeds nasies (Op 21:24). Omdat Israel die uitverkore nasie is, bly dit onlosmaaklik aan God se plan met die nasies gekoppel (vgl. Rom 11:1-2, 11, 29). Binne die uitverkore nasie Israel sal Levi as priesterstam Israel voor God moet verteenwoordig, maar as ʼn “koninkryk van priesters” moet Israel die ander nasies voor God verteenwoordig (Eks 19:5-6).

God het aan Adam die reg gegee om oor die aarde te heers, maar Adam het dit verloor omdat hy Satan gehoorsaam was (Gen 1:28; 3:1-24). In sy menslikheid het Jesus die mensdom se reg om oor die aarde te heers herwin. Wat die eerste Adam verloor het, het die laaste Adam teruggewen (vgl. Rom 5:12-21). Nie dat Christus nou al sy reg om oor die aarde te heers aktief uitoefen nie, want ons sien nog nie dat alle dinge aan Christus onderwerp is nie, want God die Vader het nog nie die vyande van Christus ʼn voetbank vir sy voete gemaak nie (vgl. Ps 110:1; Heb 2:8). As laaste Adam gaan Christus nie net oor Israel heers nie, maar oor die hele aarde (vgl. Sag 14:16-21; Heb 2:5-8; Op 11:15; 20:1-6). Christus sal oor die héle aarde heers – nie net in die millennium nie, maar vir altyd in die ewige bestel (vgl. Dan 7:13-14; Kol 1:16-17).

Slotopmerking: Christus sal die koninkryk oprig

“Wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit” (Mat 25:31). “Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af” (Mat 25:34). Christus sal dan op die Dawidiese troon sit en Hy sal dan die koninkryk oprig — nie Israel, die Kerk, mense, denominasies of selfs dissipels van Christus nie. Die Messiaanse koninkryk bestaan nie alreeds vandag nie, want gelowiges sal dit eers beërwe met Christus se weerkoms na die aarde toe. Dan sal die Here Jesus Christus die koninkryk vir Israel weer oprig (vgl. Hand 1:6-7).

Volg ons op sosiale media: