Wat doen Jesus tans in die hemel?

Wat doen Jesus (in sy menslikheid) tans in die hemel — ʼn tyd wat sommige die ‘huidige sessie’ noem? Tree Christus tans op as ʼn profeet, ʼn hoëpriester of as ʼn koning — of funksioneer hy gelyktydig in al drie hierdie ampte? Wat doen Christus as hoëpriester? Tydens hierdie huidige sessie, is Christus besig om aktief as koning vanuit die hemel te regeer?

Jesus Christus, ons hoëpriester

ʼn Priester moet iets aan God offer en tussen God en mense intree. By die kruis het Jesus homself eens en vir altyd geoffer (Heb 7:27; 9:12). Hierdie offer het verlossing (Rom 3:24-25) en versoening (Rom 5:10; 2 Kor 5:18-21; 1 Joh 2:2) bewerkstellig. Omdat Jesus homself eens en vir altyd aangebied het, offer hy niks meer nie.

Die Nuwe Testament is baie duidelik dat Jesus Christus vandag as hoëpriester optree. Hebreërs 8:1-2 vertel ons eksplisiet wat die hoofpunt van hierdie preek-brief is: ‘Die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dít: Ons het so ʼn Hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die hemele, ʼn Bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie ʼn mens nie’. Jesus tree in vir gelowiges (Heb 7:25).

Wat presies doen Jesus in sy huidige bediening as hoëpriester tydens die ‘huidige sessie’? Tien aktiwiteite (daar is meer) kan uitgelig word:

  1. Jesus het ʼn barmhartige en getroue hoëpriester geword in die dinge wat in betrekking tot God staan, om sondes van die volk te versoen (Heb 2:17). Deur Jesus se dood is die toorn van God wat téén sonde opvlam, bevredig (Fruchtenbaum 2005:37).
  2. Jesus tree op as ʼn advokaat vir gelowiges voor die Vader (Heb 6:20; 9:24; 1 Joh 2:1; Open 12:10).
  3. As hoëpriester reinig Jesus gelowiges se gewete sodat hulle God kan dien (Heb 9:14, vgl. MacLeod 2005:334). Jesus vergewe gelowiges hulle sondes (1 Joh 1:9).
  4. Jesus kry aanvaarding by God vir gelowiges sodat ons intieme gemeenskap met die Vader kan hê (Heb 10:19-22).
  5. Jesus bedien die genade van God aan gelowiges om hulle in staat te stel om ʼn lewe van geloof, aanbidding en gehoorsaamheid te lewe (Heb 13:15, 21).
  6. Jesus gee gelowiges hulp en troos in hulle beproewings, versoekings en lyding (Heb 2:17-18; 4:15-16).
  7. Gelowiges het iemand nodig wat hulle kan bewaar van sondes en gevare wat hulle kan verwoes (Heb 7:25). Jesus as hoëpriester doen presies dit (Ger 2009:241-242). Jesus bid vir ons.
  8. Jesus is voortdurend gereed om gelowiges se hulpkrete na Hom te hoor (Heb 2:18).
  9. Gelowiges het iemand nodig wat hulle deur die hele lewe sal lei en hulle volledige verlossing (regverdigmaking, heiligmaking, verheerliking) te verseker (Heb 7:25; 12:1-2). Jesus is die enigste hoëpriester wat dit kan doen.
  10. Jesus bou (Mat 16:18; Hand 2:41, 44) en gee geskenke aan sy Kerk (Ef 4:7-12).

Regeer Jesus vandag reeds as koning?

“Nee, nog nie”, is die antwoord op die bogenoemde vraag. Psalm 110 profeteer dat Dawid se Here, die Messias, ʼn sessie aan die regterhand van God die Vader sal hê vóór Christus se regering in Jerusalem gaan begin (Vlach 2017:573). Ná sy hemelvaart sit Christus inderdaad aan die regterhand van die Vader. Maar op watter troon sit Christus?

Baie mense sê dat Jesus reeds vanaf Dawid se troon in die hemel regeer, ʼn heerskappy wat ʼn hoogtepunt tydens Christus se tweede koms sal bereik. Is dit egter waar? In Openbaring 3:21 beloof Christus ‘aan hom wat oorwin [die gelowige], sal [toekomstige tyd] Ek gee om saam met My te sit op my [Christus se Dawidiese] troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon [in die hemel] gaan sit het’. Dit is duidelik dat Jesus vandag op sy Vader se troon in die hemel sit, nie op Jesus se aardse, Dawidiese troon nie.

Wanneer sal Jesus dan op sy Dawidiese troon sit? Eers ná sy weerkoms aarde toe. In Matteus 19:28 het Jesus gesê dat eers ná [tydsaanwyser] die weergeboorte (palingenesia) sal die Seun van die mens op sy [Dawidiese] troon sit. Die apostel Petrus bevestig dat die hemel Christus ‘moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge’ (Hand 3:21). Dit het nog nie gebeur nie. Wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan [tydsaanwyser] sal Hy op sy heerlike [Dawidiese] troon sit (Mat 25:31). Ná sy weerkoms aarde toe sal Christus begin regeer vanaf sy Dawidiese troon as koning in die Messiaanse koninkryk.

Hebreërs 10:12-13 sê dat nádat Christus vir ewig een slagoffer vir die sondes gebring het, het Jesus gaan sit aan die regterhand van God en ‘wag nou verder totdat sy vyande gemaak is ʼn voetbank van sy voete’. God die Vader het nog nie Jesus se vyande ʼn voetbank vir Christus se voete gemaak nie. Nie een nasie buig vandag die knie voor Christus nie. Inteendeel, die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad, teen die HERE en teen sy Gesalfde (vgl. Ps 2:2, 10). Volgens Hebreërs 2:8, ‘nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom [Christus] onderwerp is nie’, nie eers progressief so nie — maar in die toekomstige wêreld (Heb 2:5), in die millennium en daarna, sal dit wel so wees.

Het Jesus Christus die reg om as koning te regeer? Ja. Is Jesus vandag reeds besig om hierdie reg uit te oefen, om as koning oor die aarde met ʼn ysterstaf te regeer? Nee. Wat doen Jesus vandag? Hy tree in vir gelowiges as hoëpriester volgens die orde van Melgisedek. Wanneer Christus na die aarde terugkeer, sal hy as koning regeer. Volgens Saucy (1993:61) sien die skrywer van Hebreërs:

[T]he exalted Son currently possessing the legitimacy and authority to rule from the Father’s right hand—but not exercising that authority. His position as King is secure, but he is passive and currently waiting for the promise of Ps 110:1c ([Heb]10:12-13). Thus, his status could hardly be considered as personal exercise of a reign. … While the exalted Son may be inactive towards the rule of his enemies, he is very active interceding for the sanctified.

Slotopmerkings

Tydens sy eerste koms het Jesus die amp van ʼn profeet uitgeoefen en Israel opgeroep om hulle te bekeer. Op grond van sy offer aan die kruis, tree Jesus Christus tydens die huidige sessie in vir gelowiges by God. Ná die huidige sessie, wanneer die Seun van die mens in Sy heerlikheid na die aarde toe kom, sal Hy op sy glorieryke troon sit en as koning begin regeer (Mat 25:31).

Bronne

Fruchtenbaum, A.G., 2005, The Messianic Jewish Epistles, Ariel Ministries, Tustin.

Ger, S.C., 2009, The Book of Hebrews: Christ is Greater, AMG Publishers, Chattanooga.

MacLeod, D.J., 2005, ‘Christ, the Believer’s High Priest: An Exposition of Hebrews 7:26-28’, Bibliotheca Sacra 162(648), 331-343.

Saucy, M., 1993, ‘Exaltation Christology in Hebrews: What Kind of Reign?’, Trinity Journal 14(1), 41-62.

Vlach, M.J., 2017, He Will Reign Forever: A Biblical Theology of the Kingdom of God, Lampion Press, Silverton.

Volg ons op sosiale media:

Image(s) used under license from Lightstock.com.