Wat is die doel van dissipelskap?

Wat is die doel van dissipelskap? Hoe word mens ʼn dissipel van Jesus Christus? Wat is die kenmerke van ʼn ware dissipel van Jesus?

Die hoofdoel van dissipelskap is om soos Jesus Christus te word. Jesus sê dit “is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heer” (Matteus 10:25; vgl. 11:28-30; OAV). Die apostel Petrus skryf dat “julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Petrus 3:18a). Ook die apostel Paulus bevestig dié boodskap, naamlik dat gelowiges “verordineer is om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun” (Romeine 8:29). Die doel van dissipelskap is om in ʼn gehoorsame verhouding met die Here Jesus Christus soos Hy te word.

Hoe word jy ʼn dissipel van Jesus? Fruchtenbaum (2005:3) is reg as hy eers die grondslag van dissipelskap beklemtoon. ʼn Dissipel se toewyding en oorgawe aan die Here Jesus is gebou op die seëninge wat ons van God ontvang het — nie op iets uit onsself nie. Paulus som dit só op: “Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ʼn lewende, heilige en aan God welgevallige offer – dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is” (Romeine 12:1-2; vgl. 1 Korintiërs 6:19-20; Jakobus 4:7a). Romeine 12:1-2 beskryf ʼn eenmalige toewydingsdaad, ʼn onherroeplike daad van oorgawe van jou uiterlike en innerlike persoon. Hierdie oorgawe lei nie tot gelykvormigheid aan die wêreld nie, maar tot ʼn vernuwing van die gemoed sodat ons die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God sal ken.

Die Griekse woord vir “dissipelskap” beteken om “om iemand ʼn student of ʼn leerling te maak”. Gestel jy as ʼn gelowige het jou aan die Here Jesus Christus toegewy en jy groei in Hom, wat kan jy as ʼn dissipel verwag? Watter kenmerke behoort oor tyd in jou lewe sigbaar te word? Ons beveel aan dat jy Fruchtenbaum se artikel “Die geestelike lewe en dissipelskap” bestudeer waarin Fruchtenbaum elf aspekte van ware dissipelskap behandel. Hier lig ons net kortliks twee aspekte uit.

As ons juis nié aan hierdie wêreld gelykvormig moet wees nié, wat kan Jesus se dissipels verwag? Soos Jesus self gesê het, “as hulle die heer van die huis Beëlsebub genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote!” (Matteus 10:25b). Kortom, die god van hierdie wêreld en alles onder hom is vyandig teenoor Jesus se dissipels. Die wêreld haat die dissipels net soos wat die wêreld ook vir Christus haat (Johannes 15:18-21).

ʼn Positiewe kenmerk is dat ware dissipels deur die Woord van God beheer word (Johannes 8:31-47). Dit is nie ons gevoelens, lojaliteit teenoor kerkgenootskappe, materialisme, of iets anders wat ons rig nie, maar die Skrif. Dissipels moet voortdurend in die Woord bly en aan die gesag van die Woord gehoorsaam wees (Johannes 15:7; Kolossense 3:16).

Vanjaar (in 2016) bied FaithEquip ʼn dissipelskapkursus aan. Hier is ʼn opsomming van wat ons gaan behandel: Opsomming van die dissipelskapreeks. Ons sal volgende week begin met die eerste artikel. Intussen beveel ons aan dat jy Die geestelike lewe en dissipelskap lees.

Soos Jesus gesê het: “Kom kyk!” (Johannes 1:40).

Bronne:

Bailey, M., 1997, To follow Him, Multnomah Books, Oregon.

Fruchtenbaum, A.G., 2005, ‘Die geestelike lewe en dissipelskap’.

Morgan, G.C., 1923, Discipleship, Fleming H. Revell Company, London.

Eims, L. 1978, The lost art of disciple making, Zondervan, Grand Rapids.

Volg ons op sosiale media: