Wat word met illuminasie bedoel?

As Goddelike openbaring oor die ontsluiering van waarheid gaan (óf deur algemene óf spesiale openbaring), en as inspirasie met die neerskryf van God se spesiale openbaring te make het, en as die voltooide kanon van die 66 boeke van die Bybel saamgebind is en voor jou lê, wat word dan met illuminasie of verligting bedoel?

Daar is ʼn algemene verligting wat Jesus Christus bring deur die evangelie, want “die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie” (Johannes 1:5). Christus bring lig en nie duisternis nie, want die verskyning van ons Verlosser, Jesus Christus, het die dood tot niet gemaak en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring deur die evangelie (2 Timótheüs 1:10).

Teenoor bogenoemde verligting is daar ʼn algemene blindheid van mense as gevolg van die sondeval (Johannes 1:5b; Efesiërs 5:8a, 11; Kolossense 1:13). Wat groepe betref, daar is die blindheid van nie-Jode (Handelinge 26:17-18; Romeine 1:21; 2:19; Efesiërs 4:17-19). Daar is egter ook die blindheid van Jode (Jesaja 6:9–10; 29:10–12; Matteus 13:13-15; Handelinge 28:25-27) wat veroorsaak is deur “hierdie geslag” van Jode wat met Jesus se eerste koms Hom as die Messias verwerp het (Matteus 12:23-32). Die resultaat van “hierdie geslag” se onvergeeflike sonde is dat sommige van die natuurlike takke van die olyfboom afgebreek het, maar die Jode se blindheid is net tydelik (nie permanent nie) en net gedeeltelik (nie ten volle nie), want ʼn Joodse oorblyfsel glo ook vandag nog en, in die Messiaanse koninkryk, sal elke Jood uiteindelik in Christus glo (Jeremia 31:31-37; Romeine 11:25-27).

Daar is ook ʼn blindheid as gevolg van die werk van Satan, want die god van hierdie wêreld verblind die sinne van ongelowiges, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie skyn nie (2 Korinthiërs 4:3-5). Hierdie is ʼn sataniese bedekking oor ongelowiges se oë wat maak dat hulle nie die evangelie aanvaar of daarop reageer nie. Bedienaars wat die verborgenheid van die evangelie met vrymoedigheid bekend maak, kan en moet teenstand van die bose verwag (Efesiërs 6:10-20), ook van blinde leiers van blindes (Matteus 15:14).

Die Heilige Gees kan ongelowiges egter oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel (Johannes 16:8). Elke persoon wat weergebore is, het verlig geword en het die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword (Hebreërs 6:4; vgl. Johannes 3:3-5). ʼn Persoon wat gered is, kan Christelike waarheid verstaan, want “verligte oë van julle verstand” is ontvang (Efesiërs 1:18; 3:9). Die Heilige Gees tree as leraar op en Sy teenwoordigheid in die gelowige waarborg die beskikbaarheid van die Gees van waarheid se lering.

Wat is illuminasie dan? Illuminasie is daardie bediening van die Heilige Gees wat alle gelowiges in die waarheid van die Skrif lei sodat die gelowige meer soos Christus sal word (Johannes 16:13-14). Ongelowiges ontvang nie hierdie bediening van die Heilige Gees nie. Alhoewel ongelowiges ʼn hoë vlak van kennis van die Bybel mag hê, bly hierdie kennis vir hulle uiteindelik steeds dwaasheid, want die natuurlike mens neem nie die dinge van die Gees van God aan nie en kan nie dit nie (werklik) aanvaar of verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word (1 Korinthiërs 2:14).

Wat van gelowiges wat baie vleeslik is? Vleeslikheid in die gelowige se lewe kan die Heilige Gees se bediening van illuminasie negatief beïnvloed (1 Korinthiërs 3:1-3). Gelowiges wat nie vleeslik is nie, maar geestelik, word nie met die melk van die Woord gevoed nie, maar met vaste spys (1 Korinthiërs 3:2). Die Heilige Gees sal ook aan die gelowige die toekomstige dinge verkondig, dit wil sê, ook die profesieë (vgl. Johannes 16:13).

Die salwing van die Heilige Gees het met basiese waarhede van die evangelie te make en elke gelowige ken hierdie basiese waarhede (vgl. 1 Johannes 2:27). Die Heilige Gees gee aan sekere gelowiges die gawe van lering (Romeine 12:7) om ander gelowiges te leer, te stig en om die liggaam van Christus op te bou.

Illuminasie van die Skrif gaan nie oor nuwe (spesiale) openbaring of oor die inspirasie daarvan nie, want die kanon is reeds voltooi. Illuminasie help slegs in die verstaan van geopenbaarde waarheid wat alreeds in die Bybel geïnspireer is. Die Heilige Gees se bediening van illuminasie lei die gelowige in die hele waarheid, stel die gelowige in staat om die Skrif te kan verstaan, reg te interpreteer en veral om dit toe te pas. Die doel van die Gees se bediening van illuminasie is om goeie lering te bevorder en dit alles om Jesus Christus te verheerlik.

—————–
Bronne geraadpleeg:

Ariel Sistematiese Teologie, Ariel Ministries, Tustin.
Chafer, L.S. & Walvoord, J.F., 1974, Major Bible themes, Zondervan, Grand Rapids.

Ryrie, C.C., 1999, Basic Theology, Moody Publishers, Chicago.

Volg ons op sosiale media: